Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Nabór wniosków o pomoc na zalesianie
piątek, 1 czerwca 2012 r.

Od 1 czerwca do 31 lipca biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o pomoc na zalesianie w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Rolnicy posiadający przygotowany wcześniej w nadleśnictwie plan zalesienia mogą składać wnioski o pomoc zarówno do gruntów użytkowanych rolniczo, jak i tych już częściowo porośniętych drzewami w wyniku sukcesji naturalnej.

Nabor-wnioskow-o-pomoc-na-zalesianie_640x380.jpg

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” weszło w życie 1 czerwca. W wyniku tej nowelizacji zostały wprowadzone korzystne regulacje dla beneficjentów działania zalesieniowego. Najistotniejszymi zmianami są:

  • Wprowadzenie otwartego katalogu siły wyższej i wyjątkowych okoliczności, których wystąpienie nie powoduje konieczności zwrotu otrzymanych płatności na skutek niedotrzymania zobowiązania zalesieniowego. Znowelizowane rozporządzenie pozwala na indywidualne rozpatrywanie każdego zaistniałego przypadku przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
  • Uregulowanie postępowania w przypadku, w którym to część zalesionego gruntu nie została przekwalifikowana na grunt leśny z uwagi na negatywną ocenę udatności uprawy leśnej. W tego typu sytuacjach pomoc na zalesienie będzie zwracana proporcjonalnie w stosunku do zalesionego gruntu, który nie zastał przekwalifikowany.
  • Uregulowanie postępowania w przypadkach, gdy własność lub współwłasność tylko części gruntów została przeniesiona na rzecz innego rolnika, a rolnik ten nie spełnił określonych warunków obowiązującego rozporządzenia. W takim przypadku zwrot płatności będzie dokonywany jedynie w tej części, jaka została wypłacona do gruntów, których własność lub współwłasność została przeniesiona na rzecz rolnika, który nie spełnił warunków przyznania płatności zalesieniowych.
  • Wprowadzenie regulacji wprowadzających możliwość ustanowienia przez spadkodawcę w testamencie zapisu windykacyjnego dostosowano. W rozporządzeniu dodane zostały przepisy, dzięki którym, jeżeli przedmiotem zapisu windykacyjnego są grunty objęte zobowiązaniem zalesieniowym lub wnioskiem o przyznanie pomocy na zalesianie to zapisobiorca, jako jego następca prawny w odniesieniu do zapisanych gruntów, będzie uprawniony do otrzymywania płatności zalesieniowych, o ile oczywiście spełnia warunki przyznania takiej płatności.

Sposób i warunki przeprowadzania naboru wniosków pozostają niezmienione.

Od 1 czerwca ARiMR przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą na swoich gruntach posadzić las

Fot. © Fotolia.com