Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Komunikat - zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
czwartek, 29 marca 2012 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, iż z dniem 6 kwietnia 2012 r. zmianie ulęgną przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 138, poz. 868, z poźn. zm.).

Szczególną uwagę należy zwrócić na brzmienie §2 rozporządzenia zmieniającego, tzn. rozporządzenia z dnia 9 marca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 138, poz. 868, z 2010 r. Nr 71, poz. 613, z 2011 r. Nr 158, poz. 1067 i Nr 186, poz. 1104 oraz z 2012 poz. 302), zgodnie z którym do postępowań w sprawie przyznania pomocy wszczętych w naborach wniosków, które będą obejmowały termin 6 kwietnia będą stosowane przepisy dotychczasowe.”.