Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Komunikat w sprawie wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 (Dz. U. Poz. 36)
czwartek, 23 stycznia 2014 r.

W dniu 24 stycznia 2014 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 (Dz. U. Poz. 36).

Celem nowelizacji było przede wszystkim doprecyzowanie obowiązujących przepisów w zakresie postępowania w przypadku stwierdzonych niezgodności. Ponadto wydłużono termin na złożenie wniosku o pomoc przez przejmującego grunty objęte zobowiązaniem zalesieniowym z 35 dni do 3 miesięcy oraz doprecyzowano przepisy związane z przekwalifikowaniem zalesionego gruntu na grunt leśny.