Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Komunikat w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian PROW 2007-2013
piątek, 4 lutego 2011 r.

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, iż na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy odstępuje od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu modyfikacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Komunikat-w-sprawie-odstapienia-od-przeprowadzenia-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-projektu-zmian-PROW-2007-2013_640x380.jpg

Przedmiotowy projekt zmiany Programu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko i może zostać uznany za niewielką modyfikację tego dokumentu. Ww. projekt zmiany dotyczy realokacji środków finansowych (w wysokości 70 mln euro, co stanowi ok. 0,41 % całkowitego budżetu Programu) na działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Pozostałe zmiany dotyczą korekt w sposobie funkcjonowania niektórych działań Programu, które pozostaną bez wpływu na ogólne oddziaływania związane z jego realizacją.

Powyższe odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zostało uzgodnione z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym.