Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Komunikat dotyczący zmian w programie rolnośrodowiskowym w 2013 r.
środa, 27 marca 2013 r.

Dnia 15 marca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 361), które wprowadziło nowe zasady funkcjonowania programu rolnośrodowiskowego. Wprowadzone zmiany wynikają głównie z doświadczeń we wdrażaniu w/w programu, rekomendacji Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i Komisji Europejskiej oraz zmian przepisów unijnych.

Do najważniejszych zmian należą:

1. Nieuruchamianie naboru na warianty 2.9-2.12 tj. wszystkie warianty sadownicze: 2.9. Uprawy sadownicze i jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania), 2.10. Uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania), 2.11. Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania), oraz 2.12. Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania) Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne.

2. Uniemożliwienie zamiany wariantów sadowniczych (poza uprawą truskawki i poziomki) na inne warianty tj. 2.1. Uprawy rolnicze (dla których zakończono okres przestawiania), 2.2. Uprawy rolnicze (w okresie przestawiania), 2.5. Uprawy warzywne (dla których zakończono okres przestawiania), 2.6. Uprawy warzywne (w okresie przestawiania), 2.7. Uprawy zielarskie (dla których zakończono okres przestawiania), 2.8. Uprawy zielarskie (w okresie przestawiania) i odwrotnie w ramach Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne.

Proponowana zmiana dotyczy zarówno rolników, którzy w 2013 r. rozpoczynają program rolnośrodowiskowy, jak i rolników, którzy dotychczas realizowali inne warianty tego pakietu, a od 2013 r. chcieliby zmienić je na warianty 2.9-2.12.

Pozostaje natomiast możliwość zamiany wariantów sadowniczych w zakresie uprawy poziomki i truskawki na inne warianty.

3. Uzależnienie płatności rolnośrodowiskowej dla wariantów 2.3-2.4 Trwałe użytki zielone w ramach Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne od posiadania zwierząt w gospodarstwie tj. bydło, kozy, owce i konie przy obsadzie minimum 0,5 DJP/ha powierzchni TUZ.

Proponowana zmiana dotyczy rolników, którzy w 2013 r. rozpoczynają program rolnośrodowiskowy.

4. Brak naboru wniosków na warianty 9.1 Utrzymanie 2-metrowych stref buforowych oraz wariantu 9.2. Utrzymanie 5-metrowych stref buforowych w ramach Pakietu 9. Strefy buforowe w 2013 r. – zarówno nowych, jak i kontynuacyjnych.

Konieczność zakończenia realizacji zobowiązań w ramach wariantów 9.1 i 9.2 wynika z objęcia systemem wzajemnej zgodności normy dotyczącej stref buforowych. Ponieważ płatności rolnośrodowiskowe obejmują jedynie te zobowiązania, które wykraczają poza odpowiednie normy obowiązkowe, nie mogą być one przyznawane do wariantów 9.1 i 9.2, bowiem wymogi w ramach tych wariantów nie wykraczają ponad podstawowe wymagania.

5. Ujednolicenie przepisów w zakresie przeniesienia gospodarstwa rolnego z przepisami o płatnościach bezpośrednich i ONW.