Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Informacja dla rolników przystępujących w roku 2014 do realizacji działania „Program rolnośrodowiskowy” PROW 2007-2013 - możliwość przejścia w 2015 r. na warunki i zasady PROW 2014-2020
wtorek, 16 grudnia 2014 r.

W nawiązaniu do umieszczonej w dniu 30 kwietnia 2014 r. na stronie internetowej resortu rolnictwa „Informacji dla rolników przystępujących do realizacji działania „Program rolnośrodowiskowy” PROW 2007-2013 w roku 2014 – możliwość przejścia w 2015 r. na warunki i zasady PROW 2014-2020” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) przekazuje dodatkowe informacje.

W związku z tym, że zaakceptowany przez Komisję Europejską Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), w zakresie Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego zawiera inne rozwiązania, niż te obowiązujące dla beneficjentów rozpoczynających zobowiązanie w roku 2014 w ramach działania Program rolnośrodowiskowy PROW 2007-2013, dotyczące m.in. mechanizmu degresywności i limitów powierzchni wspieranej, to beneficjenci ci będą mogli  dostosować swoje zobowiązania i przejść w 2015 r. na zasady i warunki oraz odpowiednie progi degresywności określone dla analogicznych pakietów w Działaniu rolnośrodowiskowo-klimatycznym i w działaniu Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020.

Długość trwania zobowiązania, w przypadku jeśli beneficjent zdecyduje się na przejście w 2015 r. na zasady i warunki określone dla analogicznych pakietów w Działaniu rolnośrodowiskowo-klimatycznym i/lub działaniu Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 będzie wynosiła łącznie 5 lat (w tym 1 rok w ramach PROW 2007-2013 i 4 lata w ramach PROW 2014-2020).

Powyższa kwestia została zapisana w PROW 2014-2020.

Opracowano w Departamencie Płatności Bezpośrednich.