Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Informacja dla doradców rolnośrodowiskowych i rolników realizujących działanie „Program rolnośrodowiskowy” PROW 2007-2013 od 2012 roku - dostosowanie do nowych ram prawnych następnego okresu programowania
środa, 30 kwietnia 2014 r.

Zgodnie z art. 46 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. U. L 368 z 23.12.2006 z późn. zm.), wszystkie zobowiązania podjęte po 2011 roku będą musiały zostać dostosowane do nowych ram prawnych następnego okresu programowania.

Podstawę prawną programowania działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1305/2013
z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005. W nowej perspektywie programowej na lata 2014-2020 zakres podstawowych wymagań Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego obejmuje nie tylko, jak dotychczas, wymogi wzajemnej zgodności (cross-compliance), minimalne wymogi dotyczące stosowania nawozów i środków ochrony roślin i inne krajowe wymogi obowiązkowe, ale także odpowiednie kryteria i minimalne działania wynikające z definicji działalności rolniczej (ustanowione zgodnie z artykułem 4 ust. 1 lit. c) ppkt (ii) oraz (iii) rozporządzenia dotyczącego płatności bezpośrednich. Jednocześnie przy obliczaniu płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznych i ekologicznych należy wykluczyć możliwość podwójnego finansowania praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (zazielenienie).

Oznacza to, że:

1. Jeżeli w wyniku dostosowania do nowych ram prawnych nie zmienią się warunki i zasady realizacji zobowiązań wpływające na kształt i brzmienie wymogów oraz wysokość stawek płatności, to rolnik jest zobowiązany do kontynuowania podjętego zobowiązania.

2. Jeżeli w wyniku dostosowania do nowych ram prawnych zmienią się warunki i zasady realizacji zobowiązań wpływające na kształt i brzmienie wymogów oraz wysokość stawek płatności, to jeśli rolnik nie będzie akceptował dostosowania do nowych ram prawnych będzie mógł zakończyć podjęte zobowiązanie, nawet pomimo tego, że zobowiązanie było realizowane krócej niż 5 lat. Wówczas zwrot pobranych płatności nie będzie wymagany w stosunku do okresu, w którym zobowiązanie było realizowane.

Mając powyższe na uwadze w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace, w wyniku których zostanie ogłoszona lista pakietów i wariantów programu rolnośrodowiskowego objętego PROW 2007-2013, w przypadku których konieczna będzie kontynuacja realizacji zobowiązania oraz tych, w przypadku których beneficjenci będą mogli podjąć decyzję o zakończeniu realizacji zobowiązania bez konieczności zwrotu pobranych płatności.