Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Informacja dla doradców rolnośrodowiskowych i rolników realizujących działanie „Program rolnośrodowiskowy” PROW 2007-2013 - dostosowanie do nowych ram prawnych następnego okresu programowania oraz praktyki równoważne
środa, 17 września 2014 r.

I. Dostosowanie do ram prawnych następnego okresu programowania

W nawiązaniu do zamieszczonych w dniu 30 kwietnia oraz w dniu 4 sierpnia br. na stronie internetowej resortu rolnictwa komunikatów „Informacja dla doradców rolnośrodowiskowych i  rolników realizujących działanie  „Program rolnośrodowiskowy” PROW 2007-2013 od 2012 roku - dostosowanie do nowych ram prawnych następnego okresu programowania” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje dodatkowe informacje.

W komunikacie z dnia 4 sierpnia br. wskazano, które z pakietów działania „Program rolnośrodowiskowy” PROW 2007-2013 będą  musiały być kontynuowane (w wyniku dostosowania do nowych ram prawnych), a które ulegną modyfikacji oraz przekazano informację, że w przypadku jeśli rolnik nie będzie akceptował dostosowania do nowych ram prawnych będzie mógł  zakończyć podjęte zobowiązanie, nawet pomimo tego, że zobowiązanie było realizowane krócej niż 5 lat. Wówczas zwrot pobranych płatności nie będzie wymagany w stosunku do okresu, w którym zobowiązanie było realizowane.  

Mając na uwadze powyższe MRiRW informuje, że w odniesieniu do pakietów:

(i) 8. Ochrona gleb i wód– zmieni się kształt i brzmienie wymogów, na następujące:

  • wariant 8.1. Wsiewki poplonowe – dla beneficjentów, którzy rozpoczęli zobowiązanie po roku 2011 zostanie wprowadzony dodatkowy wymóg: zakaz stosowania wsiewek traw; natomiast dla beneficjentów, którzy rozpoczęli zobowiązanie w roku 2011 wymogi nie ulegną zmianie. 
  • wariant 8.2. Międzyplon ozimy -  dla beneficjentów, którzy rozpoczęli zobowiązanie po roku 2011 oraz w roku 2011 (jeżeli ubiegają się o uznanie danej praktyki za równoważną do dywersyfikacji) zostaną wprowadzone poniższe wymogi. Natomiast dla beneficjentów, którzy rozpoczęli zobowiązanie w roku 2011 wymogi nie ulegną zmianie. Wymogi:

- siew roślin międzyplonowych w terminie do 15 września;

- zakaz wznawiania zabiegów agrotechnicznych przed 1 marca;

- stosowanie jako międzyplon wyłącznie mieszanki złożonej z minimum 3 gatunków roślin, przy czym gatunek rośliny dominujący w mieszance lub gatunki zbóż wykorzystane w mieszance nie mogą przekroczyć 70% jej składu;

- zakaz stosowania mieszanki składającej się wyłącznie z gatunków zbóż;

- zakaz stosowania pod międzyplon nawożenia naturalnego lub organicznego w dawce większej niż 50kg/ha azotu działającego;

- zakaz stosowania pod międzyplon nawożenia mineralnego w przypadku przedsiewnego zastosowania nawożenia naturalnego lub organicznego

- zakaz stosowania pod międzyplon nawożenia mineralnego w dawce większej niż 40 kg N/ha w przypadku nie stosowania przedsiewnego nawożenia naturalnego lub organicznego;

- zakaz stosowania pestycydów w międzyplonie;

- niestosowanie osadów ściekowych;

- przyoranie biomasy z wyłączeniem uprawy gleby w systemie bezorkowym;

- zakaz uprawy w plonie głównym mieszanki tych samych roślin (w przypadku międzyplonu ozimego również form jarych);

- możliwość koszenia lub spasania biomasy roślin poplonowych wiosną;

- możliwość przemiennego stosowania międzyplonów na różnych działkach rolnych w ciągu 5 lat.

  • wariant 8.3. Międzyplon ścierniskowy dla beneficjentów, którzy rozpoczęli zobowiązanie po roku 2011 oraz w roku 2011 (jeżeli ubiegają się o uznanie danej praktyki za równoważną do dywersyfikacji) zostaną wprowadzone poniższe wymogi. Natomiast dla beneficjentów, którzy rozpoczęli zobowiązanie w roku 2011 wymogi nie ulegną zmianie.

Wymogi:

- siew roślin międzyplonowych w terminie do 15 września;

- zakaz wznawiania zabiegów agrotechnicznych przed 1 marca;

- stosowanie jako międzyplon wyłącznie mieszanki złożonej z minimum 3 gatunków roślin, przy czym gatunek rośliny dominujący w mieszance lub gatunki zbóż wykorzystane w mieszance nie mogą przekroczyć 70% jej składu;

- zakaz stosowania mieszanki składającej się wyłącznie z gatunków zbóż;

- zakaz stosowania pod międzyplon nawożenia naturalnego lub organicznego w dawce większej niż 50kg/ha azotu działającego;

- zakaz stosowania pod międzyplon nawożenia mineralnego w przypadku przedsiewnego zastosowania nawożenia naturalnego lub organicznego

- zakaz stosowania pod międzyplon nawożenia mineralnego w dawce większej niż 40 kg N/ha w przypadku nie stosowania przedsiewnego nawożenia naturalnego lub organicznego;

- zakaz stosowania pestycydów w międzyplonie;

- niestosowanie osadów ściekowych;

- przyoranie biomasy z wyłączeniem uprawy gleby w systemie bezorkowym;

- zakaz uprawy w plonie głównym mieszanki tych samych roślin;

- możliwość spasania biomasy roślin poplonowych jesienią;

- możliwość przemiennego stosowania międzyplonów na różnych działkach rolnych w ciągu 5 lat.

(ii) 9. Strefy buforowe– zweryfikowano stawkę płatności i wprowadza się następujące zmiany:

  • Wariant 9.3 Utrzymanie 2–metrowych miedz śródpolnych - dla beneficjentów, którzy rozpoczęli zobowiązanie w roku 2011 stawka płatności nie ulegnie zmianie, natomiast dla beneficjentów, którzy rozpoczęli zobowiązanie po roku 2011,  stawka płatności wynosić będzie 12,70  PLN/100 mb.
  • Wariant 9.4. Utrzymanie 5–metrowych miedz śródpolnych dla beneficjentów, którzy rozpoczęli zobowiązanie w roku 2011 stawka płatności nie ulegnie zmianie, natomiast dla beneficjentów, którzy rozpoczęli zobowiązanie po roku 2011, stawka płatności wynosić będzie 31,70  PLN/100 mb.

Jeśli rolnik nie będzie akceptował dostosowania do nowych ram prawnych będzie mógł  zakończyć podjęte zobowiązanie, nawet pomimo tego, że zobowiązanie było realizowane krócej niż 5 lat. Wówczas zwrot pobranych płatności nie będzie wymagany w stosunku do okresu, w którym zobowiązanie było realizowane.  

W przypadku jeśli rolnik deklaruje kilka pakietów, w tym jeden z powyższych (Pakiet 8 lub 9),
i nie akceptuje zmian wynikających z dostosowania do nowych ram prawnych w ramach tych pakietów (tj. zmiana wymogów, zmiana stawek), wówczas zobowiązanie będzie mogło zostać zakończone jedynie w odniesieniu do tego pakietu, dla którego zmian rolnik nie akceptuje.
W pozostałej części zobowiązanie musi być kontynuowane.

II. Uznanie wariantów 8.2 Międzyplon ozimy oraz 8.3 Międzyplon ścierniskowy jako praktyk równoważnych

Ponadto, warianty 8.2 Międzyplon ozimy i 8.3 Międzyplon ścierniskowy pakietu 8. Ochrona gleb i wód mogą być uznane za praktyki równoważne do jednej z praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, o których mowa w art. 43 rozporządzenia ws. płatności bezpośrednich (UE) Nr 1307/2013, tj. dywersyfikacji upraw.

W przypadku, kiedy rolnik nie będzie deklarował danego wariantu jako praktyki równoważnej stawka płatności pozostaje bez zmian.

Natomiast w przypadku, jeśli rolnik będzie deklarował wariant 8.2 Międzyplon ozimy lub 8.3 Międzyplon ścierniskowy jako praktykę równoważną do jednej z praktyk zazielenienia tj. dywersyfikacji upraw, wówczas mając na względzie przepisy unijne tj. art. 39 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 639/2014,  konieczne jest zmniejszenie stawki płatności rolnośrodowiskowej o kwotę odpowiadającą 1/3 średniej płatności z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska na hektar. 

Stawki płatności będą wynosiły:

  • wariant 8.2. Międzyplon ozimy  - stawka płatności na obszarach zagrożonych erozją wodną - 662 zł/ha, a na pozostałych obszarach 371 zł/ha.
  • wariant 8.3. Międzyplon ścierniskowy  - stawka płatności na obszarach zagrożonych erozją wodną - 602 zł/ha, a na pozostałych obszarach 349 zł/ha.

Przedmiotowa zmiana wymogów/stawek płatności, o której mowa w punkcie I jest wynikiem dostosowania do ram prawnych nowego okresu programowania. Uznanie wariantów 8.2 i 8.3 jako praktyki równoważnej do jednej z praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, o których mowa w art. 43 rozporządzenia ws. płatności bezpośrednich (UE) Nr 1307/2013, tj. dywersyfikacji upraw, wynika z decyzji podjętej przez Państwo Członkowskie.

Powyższe zmiany zostały przyjęte przez Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i wymagają akceptacji Komisji Europejskiej. 

Opracowano w Departamencie Płatności Bezpośrednich