Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa"
środa, 22 lipca 2009 r.


WZORY WNIOSKÓW I INSTRUKCJE


NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Działanie "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez
scalanie gruntów
" - (SCHEMAT I)

Czy budowa drogi w ramach działania będzie kosztem kwalifikowalnym?
Koszt budowy/przebudowy drogi będzie kosztem kwalifikowalnym wówczas, gdy określona wieś będzie objęta projektem scalenia a system dróg zapewni dostęp do gruntów rolnych i leśnych oraz do zabudowań gospodarczych (zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013). System dróg stanowią niezbędne drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych objętych postępowaniem scaleniowym.

Czy podane w rozporządzeniu kwoty są kwotami z podatkiem VAT?
Limit środków na 1 ha gruntów określony w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, oraz podany w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego PROW 2007- 2013 nie obejmuje podatku VAT, który stanowi koszt niekwalifikowalny.

Czy istnieje możliwość wprowadzania zmian w zestawieniu rzeczowo – finansowym?
Zmiana wysokości kosztów pomiędzy zadaniami wyszczególnionymi w zestawieniu rzeczowo – finansowym o 10% jest możliwa, z tym że wysokość pomocy określona w decyzji o przyznaniu pomocy nie może zostać zwiększona. Należy również pamiętać, iż każda zmiana w zestawieniu rzeczowo – finansowym będzie skutkowała zmianą decyzji o przyznaniu pomocy.
Przenoszenie środków z kosztów ogólnych do kosztów inwestycyjnych oraz z kosztów inwestycyjnych do kosztów ogólnych nie jest możliwe po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy.

Ocena oddziaływania na środowisko
Załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy powinna być wydana przez starostę decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Ocena oddziaływania na środowisko ma być dokumentem przewidującym potencjalne zagrożenia – jeszcze na etapie planowania inwestycji – które mogą wywierać znaczący wpływ na środowisko, a następnie przeciwdziałać im lub je ograniczać. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub studium środowiskowe opracowane przez biuro geodezji, nie są dokumentami tożsamymi z oceną oddziaływania na środowisko i nie stanowią załącznika do wniosku o przyznanie pomocy.

Czy istnieje możliwość zwiększenia kwoty kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta na wykonanie prac poscaleniowych, których wysokość obecnie wynosi 900 euro na 1 ha scalanych gruntów?
Zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, jak również z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 80, poz. 480) pomoc może być przyznana na projekty, dla których maksymalny koszt wykonania prac poscaleniowych nie przekroczy kwoty 900 euro na 1 ha scalanych gruntów. W związku z powyższym, nie jest możliwe zwiększenie kwoty kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji.

W jaki sposób uzupełnić brakujące środki na zrealizowanie II etapu projektu, a tym samym zakończenie procesu zagospodarowania poscaleniowego całego obszaru scalenia, w przypadku braku możliwości podniesienia limitu kosztów kwalifikowalnych?
Koszty, których nie można zaliczyć do kosztów refundowanych ze środków unijnych powinny być w takiej sytuacji finansowane ze środków budżetu państwa (zabezpieczone przez wojewodę na wniosek beneficjenta).

W jaki sposób należy obliczyć limit kosztów kwalifikowalnych na zagospodarowanie poscaleniowe, biorąc pod uwagę wykonanie części tego zagospodarowania w ramach SPO – ROL?
Zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, kwota przewidziana na prace poscaleniowe na 1 ha gruntu nie może przekroczyć 900 euro. Limit kosztów kwalifikowalnych na zagospodarowanie poscaleniowe należy ustalić w stosunku do całego obszaru objętego scaleniem gruntów w ramach SPO-ROL.

Czy w ramach działania można wykonywać inwestycje w miastach?
Podstawą realizacji założeń strategicznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, opisanych w Krajowym Planie Strategicznym Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, są działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to miejscowości znajdujące się w granicach administracyjnych:
1) gmin wiejskich
2) gmin miejsko-wiejskich, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców
3) gmin miejskich, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.
Objęcie procesem scalania gruntów położonych w granicach administracyjnych miasta nie kwalifikuje się do uzyskania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów”.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Działanie "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez
gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi
" - (SCHEMAT II)

Czy do kosztów ogólnych można zaliczyć koszty podziałów geodezyjnych, sporządzenie aktów notarialnych, koszty odszkodowań za czasowe zajęcie terenu pod inwestycje i koszty odrolnienia, odlesienia i przedwczesnego wyrębu?
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
do kosztów ogólnych zalicza się m. in. dokumenty, które są bezpośrednio związane z realizowanym przedsięwzięciem i są niezbędne dla jego przygotowania lub realizacji. Rozporządzenie nie określa tych dokumentów, ponieważ zamknięty katalog w sposób jednoznaczny wykluczałby możliwość zaliczenia do kosztów kwalifikowalnych nie wymienionych w rozporządzeniu elementów. W związku z powyższym koszty podziałów geodezyjnych, sporządzenie aktów notarialnych, koszty odszkodowań za czasowe zajęcie terenu pod inwestycje i koszty odrolnienia, odlesienia i przedwczesnego wyrębu można uznać za kwalifikowalne w przypadku, gdy są to dokumenty niezbędne do realizacji operacji.

Czy istnieje możliwość realizowania projektów polegających na usuwaniu szkód popowodziowych?
Zgodnie z PROW 2007 – 2013 pomoc może być udzielona m. in. na projekty
z zakresu poprawy ochrony przeciwpowodziowej użytków rolnych. Projekty polegające na usuwaniu szkód popowodziowych, nie kwalifikują się do zwrotu kosztów.

Czy w ramach kosztów kwalifikowalnych mogą zostać wykonane zapory przeciwrumowiskowe, kładki oraz mosty?
W zlewniach rzek cechujących się dużym ruchem rumowiska zapora przeciwrumowiskowa jest podstawową budowlą poprzeczną zapobiegającą erozji wodnej, w związku z tym koszty jej wykonania można uznać za kwalifikowalne, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2) lit. h). rozporządzenia.
W sytuacji, kiedy w ramach realizowanego projektu i prowadzonych tam prac na urządzeniach np. melioracji wodnych szczegółowych lub podstawowych lub prac związanych z kształtowaniem przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego, wykraczających poza działania z utrzymaniem wód istnieje zawarta w dokumentacji technicznej potrzeba remontu, budowy mostu lub kładki, takie koszty można uznać za kwalifikowalne.

Czy w przypadku kształtowania koryta cieku naturalnego musi ono zostać zachowane w jak najbardziej naturalnym kształcie, czy może one zostać sztucznie uregulowane?
Zgodnie z ustawą Prawo wodne, regulacja koryt cieków naturalnych służy poprawie warunków korzystania z wód i ochronie przeciwpowodziowej powinna również zapewnić dynamiczną równowagę koryta cieku naturalnego. Regulowanie koryt cieków naturalnych można uznać za zasadne w takim stopniu, aby nie zaburzać ich równowagi.

Czy w ramach działania można wykonywać inwestycje w miastach?
Podstawą realizacji założeń strategicznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, opisanych w Krajowym Planie Strategicznym Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, są działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to miejscowości znajdujące się w granicach administracyjnych:
1) gmin wiejskich
2) gmin miejsko-wiejskich, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców
3) gmin miejskich, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.
W związku z powyższym, wykonanie inwestycji na terenie gminy miejskiej nie kwalifikuje się do uzyskania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”.

ODDZIAŁY REJONOWE WZMIUW
Czy dopuszczalne jest, aby w pkt. 5 wniosku o przyznanie pomocy poza nazwiskiem Dyrektora WZMiUW wpisane były dane dyrektora oddziału rejonowego?
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wnioskodawcą/beneficjentem działania jest reprezentowany przez dyrektora Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Na podstawie upoważnienia wystawionego przez dyrektora WZMiUW, osobą uprawnioną do reprezentowania może być dyrektor oddziału rejonowego.

Czy pełnomocnictwa wynikające ze statutu są wystarczające, aby dyrektor oddziału rejonowego WZMiUW sprawował bezpośrednie kierownictwo nad realizacją danej inwestycji, w tym również nad postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego?
Dyrektorzy oddziałów rejonowych (jeżeli WZMiUW utworzył takie oddziały) mogą występować we wnioskach o przyznanie pomocy jako pełnomocnicy, na podstawie udzielanych przez dyrektora WZMiUW pełnomocnictw. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać, że dyrektor oddziału jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania związanego z przyznaniem pomocy w ramach ww. działania
.
Czy dopuszczalne jest, aby umowy, kosztorysy i faktury były wystawione na rejonowy oddział?
Do wniosku o płatność należy dołączyć faktury oraz inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej wystawione na WZMiUW – centralę. Umowy zawierane z wykonawcą oraz kosztorysy mogą być wystawione na oddział rejonowy.

Jak rozliczyć środki finansowe uzyskane z wycinki drzew znajdujących się na terenie objętym operacją?
Jeżeli grunty, na których są realizowane projekty w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” stanowią własność Skarbu Państwa, to środki finansowe uzyskane ze sprzedaży drzew usuniętych z tych gruntów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.) stanowią dochód Skarbu Państwa i powinny zostać odprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa.