Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

VIII posiedzenie - 27 czerwca 2011 r.
piątek, 1 lipca 2011 r.

W dniu 27 czerwca 2011 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013, któremu przewodniczyła w zastępstwie Pana Ministra T. Nalewajka, Pani Edyta Wieczorkiewicz-Dudek, Dyrektor Departamentu Rozwoju obszarów Wiejskich MRiRW.

Przedmiotem posiedzenia była dyskusja na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, podczas której przedstawiono informacje na temat stanu realizacji Programu, pomocy technicznej, stanu realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007- 2013 na obszarach wiejskich oraz stanu realizacji rekomendacji wynikających z oceny średniookresowej PROW 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem rekomendacji dotyczących obecnego okresu programowania.

Podczas posiedzenia podjęto uchwały:

  • w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rocznego z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za 2010 rok,
  • w sprawie przyjęcia kryteriów i zasad podziału środków publicznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie dostępu do szerokopasmowego Internetu,
  • w sprawie zmiany w działaniu 133 „Działania informacyjne i promocyjne.”