Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

VII posiedzenie - 13-14 grudnia 2010 r.
środa, 12 stycznia 2011 r.

W dniach 13-14 grudnia odbyło się 2 dniowe, wyjazdowe posiedzenie komitetu.

W pierwszym dniu posiedzenia Komitetu odbyły się 2 wizyty studyjne:

  • do miejscowości Okół w Gminie Bałtów, gdzie zaprezentowano operację „Zagospodarowanie pod kątem pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych placu wiejskiego w miejscowości Okół” zrealizowaną w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, oraz
  • do miejscowości Usarzów w Gminie Lipnik gdzie zaprezentowano projekt „Modernizacja parku maszynowego, plantacji sadowniczych i budowa chłodni owoców w celu bardziej efektywnego wykonywania prac w gospodarstwie oraz wzrost wartości dodanej” zrealizowany w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych.”

Przedmiotem drugiego dnia posiedzenia Komitetu była szeroka dyskusja na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, podczas której przedstawiono informacje na temat stanu realizacji Programu, aktualnego stanu uzgodnień z KE zmian PROW 2007 – 2013, działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, działania„Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” PROW 2007-2013, oraz na temat wyników przeprowadzonej „Oceny średniookresowej PROW 2007-2013”.

Podczas posiedzenia podjęto szereg istotnych inicjatyw w tym w szczególności uchwały:

  • w sprawie przyjęcia zmian PROW 2007-2013 w związku z wprowadzeniem zmian w ramach działania 214 Program rolnośrodowiskowy PROW 2007-2013,
  • w sprawie zaakceptowania raportu końcowego „Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”,
  • w sprawie zmiany kryteriów selekcji dla działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i „Ułatwianie startu młodym rolnikom,” przyjętych uchwałą nr 10 z dnia 26.10.2007 r.,
  • wsprawie zatwierdzenia zmian tabel finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
  • w sprawie zmian w działaniu „Renty strukturalne” Osi 1 „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 w skład którego wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz partnerów społecznych jest istotnym czynnikiem procesu monitorowania realizacji PROW 2007-2013.