Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

VI posiedzenie - 10-11 czerwca 2010 r.
czwartek, 10 czerwca 2010 r.

W dniach 10-11 czerwca odbyło się 2 dniowe, wyjazdowe posiedzenie komitetu.

W pierwszym dniu spotkania KM PROW 2007-2013 uczestnicy odbyli 2 wizyty studyjne:
- w Trojanach na budowie świetlicy wiejskiej oraz w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kosowie Lackim.
W godzinach popołudniowych, podczas pierwszego dnia spotkania, została przedstawiona informacja i odbyła się dyskusja na temat stanu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Drugiego dnia obrad Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 zostały podjęte następujące uchwały, zgodne z porządkiem obrad, tj.
- w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rocznego z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za rok 2009, - w sprawie zmian w działaniach Osi 1 „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013,
- w sprawie zmian w działaniach Osi 2 „Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich” oraz Osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013,
- w sprawie zmian w działaniach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013,
- w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektówwspółpracydla działania „Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- w sprawie przyjęcia kryteriów oceny efektywności lokalnej grupy działania oraz realizacji lokalnej strategii rozwoju a także kryteriów oceny lokalnej strategii rozwoju w zakresie realizacji dodatkowych zadań,
- w sprawie zatwierdzenia zmian do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w związku z realokacją środków w ramach tzw. „nowych wyzwań” z działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, - w sprawie przyjęcia zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w związku ze zniszczeniami jakie dotknęły gospodarstwa rolne w wyniku wystąpienia powodzi,
- w sprawie dokonywania korekt zapisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Warto podkreślić, że w celu udzielenia pomocy gospodarstwom, które poniosły straty w związku ze zniszczeniami w wyniku wystąpienia powodzi, wśród ww. uchwał na wniosek MRiRW, znajduje się uchwała w sprawie przyjęcia zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w związku ze zniszczeniami jakie dotknęły gospodarstwa rolne w wyniku wystąpienia powodzi. Stwarza ona podstawę do przygotowania nowego działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych.” Budżet działania wyniesie 100 mln euro. Środki te zostaną realokowane z działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów.”