Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

IX posiedzenie - 16 grudnia 2011 r.
poniedziałek, 30 stycznia 2012 r.

W dniu 16 grudnia 2011 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013, któremu przewodniczyła w zastępstwie Pana Ministra T. Nalewajka, Pani Edyta Wieczorkiewicz-Dudek, Dyrektor Departamentu Rozwoju obszarów Wiejskich MRiRW.

Przedmiotem posiedzenia była dyskusja na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, podczas której przedstawiono informacje na temat stanu realizacji Programu, oceny bieżącej oraz aktualnego stanu uzgodnień z Komisją Europejską zmian PROW 2007 – 2013. Podczas posiedzenia została również przedstawiona przez przedstawiciela KE informacja o projektach rozporządzeń dotyczących rozwoju obszarów wiejskich po 2013 roku.

Podczas posiedzenia podjęto uchwały:

  • Uchwałę Nr 66 w sprawie zmian w działaniach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Uchwałę Nr 67 w sprawie zmiany kryteriów oceny efektywności lokalnej grupy działania oraz realizacji lokalnej strategii rozwoju a także kryteriów oceny lokalnej strategii rozwoju w zakresie realizacji dodatkowych zadań
  • Uchwałę Nr 68 w sprawie określenia kryteriów wyboru projektów dla działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

w zakresie dostępu do szerokopasmowego Internetu

  • Uchwałę Nr 69 w sprawie zatwierdzania zmiany Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 polegającej na realokacji środków na działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Ww. uchwały znajdują się na stronie MRiRW.