Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

IV posiedzenie - 23 czerwiec 2009 r.
środa, 23 września 2009 r.

Podczas posiedzenia przedstawiono informację dotyczącą stanu wdrażania i realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz zostały podjęte następujące uchwały, zgodne z porządkiem obrad, tj.:

- w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rocznego z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za 2008 rok,
- w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 w związku realizacją „nowych wyzwań”,
- w sprawie zmiany w działaniu „Renty strukturalne” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
- w sprawie zmian Osi 1 „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
- w sprawiezmian w działaniach Osi 2 „ Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
- w sprawie zmian w Osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” i Osi 4 „Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
- w sprawie zmian tabel finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
- w sprawie zmiany „Specyficznych dla Programu wskaźników dodatkowych i skwantyfikowanych wartości docelowych dla pomocy technicznej PROW 2007-2013”
- w sprawie zmiany kryteriów wyboru operacji dla działań "Modernizacja gospodarstw rolnych" i "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach PROW 2007–2013 przyjętych uchwałą nr 10 z dnia 26.10.2007 r.