Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

III posiedzenie - 25 września 2008 r.
czwartek, 25 września 2008 r.

Komitet przyjął między innymi Uchwałę Nr 13/2008 w sprawie zatwierdzenia zmian do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W wyniku konsultacji przeprowadzonych przed posiedzeniem, MRiRW jako instytucja zarządzająca, przedstawiła skorygowany projekt Uchwały nr 13 zawierający autopoprawki i uwzględniający większość sugestii kierowanych do resortu od podmiotów zainteresowanych bezpośrednio realizacją Programu. Przesunięcia środków finansowych na zabezpieczenie wypłat w okresie realizacji PROW 2007-2013 w działaniach Renty strukturalne i Wspieranie gospodarstw niskotowarowych zostały ograniczone do kwoty 512 mln euro (362 mln euro na renty i 150 mln euro na gospodarstwa niskotowarowe). Konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w tych działaniach była związana z aprecjacją złotego i wieloletnimi zobowiązaniami wobec beneficjentów w tych działaniach, które zostały podjęte w ramach PROW 2004-2006 w złotych, przy znacznie wyższym kursie złotego w stosunku do euro. Ograniczenie przesunięć środków na te 2 działania pozwoliło na rezygnację, bądź ograniczenie skali przesunięć środków z innych działań Programu. Ponadto Komitet podjął w trybie obiegowym, zgodnym z par. 1 pkt.7 Regulaminu Komitetu - uchwały nr 15,16 i 17 w sprawie zmian do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Powyższe uchwały stanowią uszczegółowienie, doprecyzowanie lub uzupełnienie zmian zaakceptowanych uchwałą nr 13 z dnia 25 września 2008 r. przede wszystkim w zakresie osi 2. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20.09.2005 r. w sprawie wparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z późn. zm. - zmiany w PROW 2007-2013 zostały przesłane Radzie Ministrów i Komisji Europejskiej do akceptacji.