Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

I posiedzenie – 4 września 2007 r.
wtorek, 4 września 2007 r.

Podczas I inauguracyjnego posiedzenia przedstawiono informacje dotyczące działań PROW 2007-2013, stanu przygotowania do ich wdrażania, jak również informację na temat instrumentów wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w ramach polityki spójności oraz linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej.

Podjęto uchwałę w sprawie regulaminu KM PROW 2007-2013 jak również uchwały w sprawie przyjęcia kryteriów i zasad podziału środków publicznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pomiędzy województwa oraz lata realizacji programu w ramach następujących działań: „Ułatwianie startu młodym rolnikom,” „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, działań osi IV Leader tj. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Wdrażanie projektów współpracy” oraz „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” („Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”), działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” schemat I ”Scalanie gruntów” jak również w sprawie określenia priorytetów dla Pomocy technicznejnalata2007-2013.