Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Archiwum
? Wskazanie podmiotów służb ochrony przyrody właściwych do wydawania zaświadczeń

Informacja dotycząca podmiotów właściwych do ustalenia zgodności planu działalności rolnośrodowiskowej z planami ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, jak również z planami zadań ochronnych lub planami ochrony dla obszarów sieci Natura 2000 (27.03.2009 r.)

pobierz plik (.pdf 161,16 kB)

? Zestaw pytań i odpowiedzi PR PROW 2007-2013

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013 (kwiecień 2009r)

pobierz plik (.xls 121,50 kB)

? Pytania dotyczące Pakietu 8. Ochrona gleb i wód:

Czy w ramach Pakietu 8. Ochrona gleb i wód można uzyskać płatność rolnośrodowiskową do ugoru?

W ramach Pakietu 8. płatność rolnośrodowiskowa przyznawana jest do uprawy, która występuje między dwoma roślinami głównymi z przeznaczeniem na plon jednakże ona sama tzn. roślina w międzyplonie uprawiana jest z przeznaczeniem na plon. Biorąc pod uwagę specyfikę terenów ugorowanych a więc brak plonu – płatność do ugoru jako międzyplonu w ramach Pakietu 8 nie może być przyznana.

? Pytania dotyczące pakietów przyrodniczych

Czy w pakietach 3., 4. i 5. dopuszcza się bronowanie?

Zabieg bronowania jest uznawany za zabieg szkodliwy dla użytków zielonych gdyż niszczy szatę roślinną i darń co kłóci się z ideą utrzymania różnorodności biologicznej. W związku z tym, zabieg ten jest w pakietach 3, 4, 5 jest wysoce niewskazany ze względów przyrodniczych.

Jeśli działka rolna w systemie ewidencji jest oznaczona inaczej niż łąka i pastwisko to czy przyznana zostanie do niej płatność w ramach wariantów 4.1-4.9 i 4.10 – i czy to wygląda inaczej na obszarze Natura 2000?

Płatności rolnośrodowiskowe przyznawane w ramach pakietów 4 i 5 (wariantów 1-9) przyznawane są do działek rolnych użytkowanych jako trwałe użytki zielone czyli do faktycznego stanu użytkowania – a więc niezależnie od ,tego jak dana powierzchnia oznaczona jest w systemie ewidencji.

Za trwały użytek zielony uznaje się grunt zajęty pod uprawę traw lub innych upraw zielnych naturalnych (samosiewnych) lub powstałych w wyniku działalności rolniczej (zasianych), niewłączony do płodozmianu w gospodarstwie przez okres pięciu lat lub dłużej (wstecz).

Analiza danej powierzchni pod kątem spełniania warunku kwalifikacji do TUZ polega między innymi na weryfikacji:

1) historii wnioskowania na 5 lat wstecz np. w ramach płatności bezpośrednich,
2) obrazu na ortofotomapie,
3) stanu działek w trakcie wizji terenowej.

Jednakże, w przypadku gdy oznaczenie w ewidencji jest niezgodne ze stanem faktycznym użytkowania, rolnik powinien w jak najszybszym terminie dokonać zmiany oznaczenia w ewidencji.

Płatności rolnośrodowiskowe w ramach wszystkich pakietów przyznawane są do faktycznego stanu użytkowania.

Dotyczy uwagi na str. 10 w metodyce sporządzania dokumentacji przyrodniczych, brzmiącej: „W przypadku gdy działki rolne kwalifikujące się do jednego wariantu spełniają kryterium jednorodności jednak są oddzielone od siebie działką należącą do innego właściciela, działką nieużytkowaną lub działką nie kwalifikującą się do tego wariantu (np. działka obsiana zbożem), ekspert przyrodniczy wydziela dwie osobne działki RSS/RSO.”

słowo „właściciel” oznacza w tym przypadku rolnika.

Jeżeli chodzi o uwagę na str. 39/40 w metodyce sporządzania dokumentacji przyrodniczych dotyczącą realizowania na tej samej powierzchni Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne i Pakietu 4. i/lub 5. odnosi się ona do:

Rolnik, który w 2011 r. przystąpi po raz pierwszy do programu rolnośrodowiskowego w ramach PROW 2007-2013 nie będzie mógł na tej samej powierzchni działki rolnej realizować wariantów 2.3 i 2.4 z Pakietu 2. z wariantami Pakietów 4. lub 5.

Jako „rolnik przystępujący do programu rolnośrodowiskowego po raz pierwszy” rozumie się rolnika który:

- zakończył realizację programu rolnośrodowiskowego w ramach PROW 2004-2006 i rozpoczyna nowe zobowiązanie rolnośrodowiskowe w ramach PROW 2007-2013 w 2011 r. lub

- nigdy wcześniej nie realizował zobowiązań rolnośrodowiskowych i rozpoczyna je po raz pierwszy w ramach PROW 2007-2013 w 2011 r.

-przechodzi po co najmniej 3 latach z programu rolnośrodowiskowego PROW 2004-2006 na program rolnośrodowiskowy PROW 2007-2013.

Rolnikiem przystępującym do programu rolnośrodowiskowego po raz pierwszy NIE jest rolnik zmieniający pakiety i/lub warianty w ramach realizowanego już zobowiązania rolnośrodowiskowego np. rolnik przystąpił do programu rolnośrodowiskowego w 2010 r., a w 2011 r. zamierza przejść z Pakietu 3. na Pakiet 4. lub 5.

Zmiana Pakietu 4. na Pakiet 5

Jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego grunty rolne, na których jest realizowane to zobowiązanie, zostaną objęte obszarem Natura 2000, to zgodnie z § 5a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 33, poz. 262 z późn. zm.) realizowany na tych gruntach rolnych wariant Pakietu 4. staje się od następnego roku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego odpowiednim wariantem Pakietu 5. W związku z powyższym nie ma potrzeby uzyskiwania nowej opinii o zgodnej ze stanem faktycznym kwalifikacji siedlisk przyrodniczych lub siedlisk lęgowych ptaków z RDOŚ do istniejącego i pozytywnie zaopiniowanego siedliska ani tym bardziej sporządzania nowej dokumentacji przyrodniczej. Jednakże taką zmianę należy zgłosić do rolnika i doradcy rolnośrodowiskowego. Doradca jest zobowiązany do zarejestrowania powyższej zmiany w systemie teleinformatycznym administrowanym przez CDR Brwinów.

Dokumentacja przyrodnicza z 2008 r. a opinia o zgodnej ze stanem faktycznym kwalifikacji siedlisk przyrodniczych lub siedlisk lęgowych ptaków z RDOŚ.

W przypadku dokumentacji z 2008 r. nie ma obowiązku uzyskiwania ww. opinii w związku z przejściem z Pakietu 4. na Pakiet 5. ponieważ w czasie kiedy rolnik zgłaszał działki do płatności rolnośrodowiskowej w ramach Pakietu 4. nie było obowiązku uzyskiwania ww. opinii.

Korekty do dokumentacji przyrodniczych

Wszelkie zmiany wymagające korekt wykonuje się na formularzach dokumentacji przyrodniczych obowiązujących eksperta przyrodniczego w roku w którym sporządzał dokumentację.

? Pytania dotyczące Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne:

Do kiedy należy zgłaszać się do jednostki certyfikującej aby móc uczestniczyć od 2010 r. w Pakiecie 2. Rolnictwo ekologiczne

Termin zgłoszenia się do jednostki certyfikującej musi być wcześniejszy niż data złożenia wniosku o przyznanie płatności w zakresie programu rolnośrodowiskowego ponieważ kopia tego zgłoszenia jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o przyznanie płatności w ramach Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne.

Końcowy termin składania wniosków o przyznanie to dzień 15 maja, zatem termin ten jest również terminem końcowym zgłoszenia się do jednostki certyfikującej.

Czy posiadając już kopię zgłoszenia do jednostki certyfikującej np. z 2005 r. można ją załączyć do pierwszego wniosku o płatność rolnośrodowiskową w ramach Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne składanego w 2010 r.?

Ze względu na fakt iż niektóre jednostki certyfikujące wymagają ponownego zgłoszenia co 3 lata, w tych przypadkach nie można do wniosku dołączyć kopii zgłoszenia z roku 2010. Jeżeli jednostka certyfikująca nie stosuje powyższej procedury, kopia zgłoszenia z 2005 roku może zostać dołączona do wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej w ramach Pakietu 2 w roku 2010.

? Pytania dotyczące Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone:

Czy w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone można uzyskać płatność do ugoru? Jeśli tak, to jak jest on traktowany w kontekście obowiązku uprawy trzech grup roślin?

Płatność do ugoru w ramach Pakietu 1. może być przyznana jedynie tym rolnikom, którzy przystąpili do programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013 w 2008 r. Płatność ta będzie im przyznawana do końca zobowiązania rolnośrodowiskowego jednakże pod warunkiem, że w roku 2010 nie zmienią zobowiązania rolnośrodowiskowego poprzez dodatnie lub rozszerzenia wariantów pakietów 4., 5. lub 7.

Należy jednak pamiętać, że ugoru nie zalicza się do żadnej z wymaganych 3 grup roślin. Oznacza to, że na danej działce ugór nie może być przez okres 5 lat gdyż wtedy nie będzie spełnienia ww. wymogu doboru i następstwa roślin a więc płatność rolnośrodowiskowa nie może być przyznana.

? Pytania ogólne dotyczące różnych pakietów

Czy można równocześnie otrzymywać płatność rolnośrodowiskową i specjalną płatność obszarową do roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych zarówno jeśli te rośliny są uprawiane w plonie głównym jak i w międzyplonie (siew czysty i mieszany)?

Jeżeli rolnik realizuje program rolnośrodowiskowy i otrzymuje płatność w ramach poszczególnych pakietów z tytułu uprawy w plonie głównym danej roślin strączkowej lub motylkowatej drobnonasiennej na danej działce (np. Pakiet 1., 2 lub 6) to jeżeli zgłosi tę samą działkę jednocześnie do płatności specjalnej to ta druga nie zostanie mu przyznana.

Jeżeli rolnik zgłosił do płatności specjalnej daną działkę z konkretnąrośliną strączkową lub motylkowatą drobnonasienną w plonie głównym to jeżeli równocześnie na tej samej powierzchni zgłasza tę samą roślinę do Pakietu 8. programu rolnośrodowiskowego to płatność rolnośrodowiskowa nie zostanie mu przyznana.

? Pytania ogólne niedotyczące pakietów

Co dokładnie (jakie zmiany) i kiedy mają być rejestrowane w systemie teleinformatycznym administrowanym przez CDR Brwinów?

Obowiązek rejestracji przez doradcę rolnośrodowiskowego w bazie teleinformatycznej do dnia 9 czerwca obejmuje następujące dane:

- nazwisko rolnika;
- ogólna powierzchnia gospodarstwa określona w planie działalności rolnośrodowiskowej;
- poszczególne pakiety oraz powierzchnię, na których są one realizowane, a w przypadku Pakietu 7. – liczbę zwierząt;
- data sporządzenia planu;
- jeżeli plan działalności rolnośrodowiskowej obejmuje Pakiet 4. lub Pakiet 5. - imię i nazwisko eksperta przyrodniczego oraz datę wykonania dokumentacji przyrodniczej.

Zmiany zachodzące w gospodarstwie podczas całego zobowiązania oraz zmiany zakresu programu rolnośrodowiskowego powinny być naniesione w planie działalności. Natomiast nie wszystkie zmiany muszą zostać zarejestrowane w bazie teleinformatycznej.
Obowiązek rejestracji w bazie do dnia 9 czerwca obejmuje dane tj.:

- zmiana doradcy rolnośrodowiskowego i eksperta przyrodniczego;
- zwiększenie powierzchni użytków rolnych w Pakiecie 4 lub Pakiecie 5;
- dodanie poszczególnych wariantów Pakietu 4. lub Pakietu 5.;
- dodanie wariantu w ramach Pakietu 7.;
- data zmiany.