Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Dokumentacja przyrodnicza i eksperci

Warunkiem przystąpienia do realizacji Pakietów 4. i 5. tzw. pakietów przyrodniczych w ramach programu rolnośrodowiskowego jest posiadanie przez rolnika dokumentacji przyrodniczej sporządzonej przez uprawnionego eksperta ornitologa lub botanika.

Dokumentacja przyrodnicza zawierać musi szczegółową charakterystykę siedliska przyrodniczego lub siedliska lęgowego ptaków, sporządzoną na podstawie inwentaryzacji terenowej. Dokumentacja przyrodnicza musi zostać przygotowana zgodnie z przepisami rozporządzenia rolnośrodowiskowego oraz obowiązującą metodyką sporządzania dokumentacji przyrodniczych, na rok przed złożeniem lub w roku złożenia wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej w zakresie pakietu 4 i/lub 5.

Lista ekspertów znajduje się na stronie internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (www.cdr.gov.pl).