Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wzory wniosków i instrukcje

Dokumenty aplikacyjne rok 2013

Ogłoszenie o naborze wniosków dla Działania 123 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”

Dokumenty aplikacyjne dotyczące naboru wniosków dla Działania 123

Dokumenty aplikacyjne rok 2011

Ogłoszenie o naborze wniosków dla Działania 123 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”

Dokumenty aplikacyjne dotyczące naboru wniosków dla Działania 123

Dokumenty aplikacyjne rok 2010

Dokumenty aplikacyjne dla naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 123 "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w 2010 r.

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem w dniu 28 lipca 2010 r. informacji Prezesa ARiMR o naborze wniosków od dnia 12 sierpnia 2010 r. dla działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", na stronach internetowych ARiMR i MRiRW udostępniony został formularz wniosku o przyznanie pomocy w wersji PROW_123/10/01 oraz dokumenty mu towarzyszące, które stanowią podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy.

Przypominamy o konieczności starannego i dokładnego wypełniania przez Wnioskodawców dokumentów aplikacyjnych. W celu jak najlepszego przygotowania dokumentów potrzebnych do skorzystania z pomocy w ramach ww. działania powinniście Państwo zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- Wniosek należy wypełnić w oparciu o instrukcję jego wypełniania;

- Wniosek należy wypełnić we wszystkich wymaganych polach. W szczególności należy zwrócić uwagę na pola o numerach : I - pkt: 1.1, 3.1, 3.2, 3.10; IV - pkt 25; VI - pkt: 1, określone we wniosku stosownymi przypisami oraz dodatkowo wyróżnione żółtym tłem, których niewypełnienie (zgodnie z przepisem §10 ust.1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 200 poz.1444 z późn. zm.) skutkuje nieprzyznaniem pomocy. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz instrukcji jego wypełniania;

- Wniosek musi zawierać wszystkie załączniki niezbędne do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych. W szczególności należy zwrócić uwagę na dokumenty wymienione w Informacji o załącznikach w części pt. Załączniki niezbędne do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych, których niedostarczenie (zgodnie z przepisem §10 ust.1 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r.) skutkuje odmową przyznania pomocy. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz instrukcji jego wypełniania;

- Wnioskodawca prowadzący działalność w formie spółki cywilnej musi wypełnić część wniosku I.A. Dane wspólników spółki cywilnej, w ilości odpowiadającej liczbie wspólników spółki cywilnej wchodzących w jej skład;

- Wnioskodawca realizujący operację trwale związaną z nieruchomością musi wypełnić część wniosku III.A. Informacja o powierzchni działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością;

- Składany wniosek powinien być wydrukiem poprawnie wypełnionego całego skoroszytu elektronicznej wersji wniosku udostępnionej w formacie Excel;

- Wniosek musi zostać podpisany czytelnie, własnoręcznie przez wnioskodawcę lub osobę reprezentującą wnioskodawcę lub pełnomocnika we wszystkich wymaganych do tego miejscach (dopuszczalne jest złożenie parafki wraz z pieczęcią imienną);

- Wniosek należy złożyć osobiście albo przez upoważnioną osobę, bezpośrednio w Oddziale Regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. W przypadku Lubuskiego OR oraz Podlaskiego OR wnioski przyjmowane będą w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego OR ARiMR tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim ul. Walczaka 106 i w Białymstoku ul. Lipowa 32A.

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy

W celu ułatwienia wypełniania formularzy wniosków o przyznanie pomocy ARiMR przygotowała ich tzw. interaktywne wersje - w formacie PDF (ang. Portable Document Format) z możliwością wypełnienia, sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych, zapisu i wydrukowania z poziomu własnego komputera. Ze względu na funkcjonalności generatora wniosków, narzędzie to umożliwia wyeliminowanie błędów mogących powstać podczas wypełniania tradycyjnego formularza wniosku. Zaleca się również, aby wraz z wersją papierową wniosku o przyznanie pomocy (wydrukowaną przy pomocy generatora wniosków), wnioskodawca dostarczył do Oddziału Regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji jego wersję elektroniczną na nośniku danych (zalecane jest przekazywanie wniosku na płycie CD/DVD). Na ww. nośniku danych powinien znajdować się tylko i wyłącznie plik zawierający wniosek w formacie PDF.
Uwaga: W celu prawidłowej obsługi generatora wniosków konieczne jest używanie Acrobat Readera 9.3 lub wersji późniejszych. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com

Instrukcja instalacji AdobeReader 9.3

Aktywna wersja wniosku (interaktywny PDF)

Instrukcja wypełniania formularzy wniosków w formacie interaktywnego PDF

"Tradycyjny" formularz wniosku o przyznanie pomocy dla wersji wniosku PROW na lata 2007-2013

wersja do edycji -

2. Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy

oświadczenie wnioskodawcy, że prowadzi jedno z przedsiębiorstw określonych w art. 28 ust. 3 rozporządzenia Rady nr 1698/2005

wersja do edycji -

oświadczenie właściciela/współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji trwale związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym (budowy, remonty połączone z modernizacją, infrastruktura)

wersja do edycji -

wykaz gospodarstw posiadających certyfikat wymagany na podstawie przepisów o rolnictwie ekologicznym

wersja do edycji -

3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 123 "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" dla wersji wniosku PROW na lata 2007-2013

instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy finansowej dla wersji wniosku PROW na lata 2007-2013

4. Narzędzia pomocnicze

wzór zapytania ofertowego

wzór promesy

formularz finansowy

kryteria oceny technicznej i ekonomicznej

Wskaźniki referencyjne wykorzystywane w ocenie ekonomicznej wniosków o przyznanie pomocy

Tabela z adresami Oddziałów Regionalnych ARiMR

5.Formy gwarancji przyjmowane jako zabezpieczenie właściwego wydatkowania zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wraz z wykazem gwarantów

6. Wymogi dotyczące zamieszczania tablic informacyjnych lub reklamowych dla Beneficjentów działań inwestycyjnych 121, 123, 311 i 312 PROW 2007-2013

Dokumenty aplikacyjne rok 2009

Dokumenty aplikacyjne oraz informacje i komunikaty obowiązujące dla naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 123 "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przeprowadzonego w listopadzie-grudniu 2009 r.

UWAGA !!! - Poniższe formularze obowiązywały w 2009 roku. Obecnie należy traktować je wyłącznie jako materiał informacyjny.

02.11.2009 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY
w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej"

(wersja do edycji)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY
w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej"

WZÓR WNIOSKU BENEFICJENTA O ZALICZKĘ

OŚWIADCZENIA

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY, ŻE PROWADZI JEDNO Z PRZEDSIĘBIORSTW OKREŚLONYCH W ART. 28 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA NR 1698/2005
w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej"

(wersja do edycji)

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI O WYRAŻENIU ZGODY NA REALIZACJĘ OPERACJI TRWALE ZWIĄZANEJ Z NIERUCHOMOŚCIĄ, JEŻELI OPERACJA REALIZOWANA JEST NA NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W POSIADANIU ZALEŻNYM (BUDOWY, REMONTY POŁĄCZONE Z MODERNIZACJĄ, INFRASTRUKTURA
w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej"

(wersja do edycji)

WYKAZ GOSPODARSTW POSIADAJĄCYCH CERTYFIKAT WYMAGANY NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM
w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej"

(wersja do edycji)

POMOCNICZE

ZAKRES INFORMACJI WSKAZANYCH DO ZAMIESZCZENIA W ZAPYTANIU OFERTOWYM
w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej"

WZÓR PROMESY

w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej"

FORMULARZ FINANSOWY

w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej"

(wersja do edycji)