Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wzory wniosków i instrukcje

DOKUMENTY APLIKACYJNE OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH NABORU WNIOSKÓW W 2011 ROKU

Uwaga! Poniższe formularze obowiązywały w 2010 roku. Obecnie należy traktować je wyłącznie jako materiał informacyjny.

Wniosek o przyznanie pomocy

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Instrukcja wypełniania aktywnego wniosku o przyznanie pomocy

Instrukcja instalacji programu Adobe Acrobat Reader 9.3 PL

Plan Rozwoju Gospodarstwa

Instrukcja wypełniania Planu Rozwoju Gospodarstwa

Oświadczenia

Oświadczenie małżonka wnioskodawcy o prowadzeniu działalności rolniczej przed złożeniem wniosku o pomoc

Oświadczenie wnioskodawcy lub małżonka wnioskodawcy o nieprowadzeniu działalności rolniczej

Oświadczenie wnioskodawcy o nieposiadaniu ustalonego prawa do renty przyznanej z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

Oświadczenie wnioskodawcy o podjęciu samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego

Oświadczenie wnioskodawcy o sposobie uzupełnienia wykształcenia

Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie niezawierania umów kupna – sprzedaży w ramach działania „Ułatwiania startu młodym rolnikom” z małżonkiem oraz wstępnymi i zstępnymi swoimi oraz małżonka

Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie spełnienia standardów w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie

Wniosek o płatność

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Inne dokumenty

Karta weryfikacji spełnienia standardów w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt

Instrukcja wypełniania karty weryfikacji spełnienia w gospodarstwie rolnym standardów w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt

Sprawozdanie z realizacji biznesplanu

Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji biznesplanu

Wymagania dotyczące dowodów potwierdzających poniesienie wydatków w ramach działania PROW 2007-2013 „Ułatwianie startu młodym rolnikom”

Ankieta monitorująca Działanie 112 „Ułatwianie startu młodym rolnikom” w ramach PROW 2007-2013"

Instrukcja wypełniania ankiety monitorującej