Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Renty strukturalne PROW 2007-2013

W dniu 21 czerwca 2007 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. „w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” (Dz.U. nr 109, poz. 750, z późn. zm.).

Dz.U. nr 109, poz. 750, z późn. zm. (.pdf 118,71 kB)

Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Agencji oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu krajowym i w jednym dzienniku o zasięgu regionalnym, termin składania w danym roku wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Termin składania wniosków o przyznanie renty strukturalnej, Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości do dnia 31 marca danego roku.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dniem 25 czerwca 2007 r. rozpoczęła nabór wniosków o przyznanie renty strukturalnej w ramach nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, który trwał do 20 sierpnia 2007 r. W 2008 roku nabór wniosku o przyznanie renty strukturalnej rozpocznie się 30 czerwca i będzie trwał do końca dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informacji, że przekroczona została liczba 7200 złożonych wniosków o przyznanie renty strukturalnej, zgodnie z planowaną zmianą rozporządzenia.
Rentę strukturalną może uzyskać producent rolny, wpisany do ewidencji producentów rolnych, który ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął wieku emerytalnego i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty. Wnioskodawca powinien prowadzić gospodarstwo rolne przez co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o rentę strukturalną i w tym okresie być ubezpieczonym w KRUS przez co najmniej 5 lat. Rolnik powinien również w dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu i nie zalegać z zapłatą należności z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników.
Świadczenie w postaci renty strukturalnej przewidziane jest dla rolników, którzy przekażą gospodarstwa rolne o powierzchni użytków rolnych co najmniej 3 ha, a w przypadku gospodarstw położonych w woj. śląskim, podkarpackim, małopolskim i świętokrzyskim min 1 ha. Przekazanie gospodarstwa może odbyć się wyłącznie w sposób trwały.
Powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład przekazanego gospodarstwa na rzecz następcy oraz gospodarstwa po powiększeniu nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w województwie lub średnia powierzchnia gruntów rolnych w kraju, w przypadku gdy średnia powierzchnia gruntów rolnych w województwie przekracza średnią powierzchnię gruntów rolnych w kraju. Warunek dotyczący średnich powierzchni gospodarstw dla następcy nie dotyczy zstępnych przekazującego.

Średnie wielkości gospodarstw w poszczególnych województwach określa Prezes ARiMR.

Średnie wielkości gospodarstw (.pdf 25,53 kB)

Osoba wnioskująca o rentę strukturalną i jej współmałżonek mogą pozostawić sobie łącznie do 0,5 ha użytków rolnych (wraz z siedliskiem) i uprawiać te użytki dla zaspokajania wyłącznie potrzeb własnych i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Podstawowa wysokość renty strukturalnej wynosi 150 % najniższej emerytury. Wysokość świadczenia zwiększa się o 100% kwoty najniższej emerytury, jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim i oboje małżonkowie spełniają wszystkie warunki dla przyznania renty strukturalnej. Jeśli przekazano gospodarstwo o powierzchni użytków rolnych większej niż 10 ha na rzecz osoby w wieku poniżej 40 lat, podstawowa kwota renty strukturalne zostaje powiększona o 15 % najniższej emerytury. Świadczenie będzie wypłacane co miesiąc, nie dłużej niż do osiągnięcia przez beneficjenta 65 roku życia. Planowana liczba beneficjentów w latach 2007-2013 wyniesie 50,4 tys., czyli 7 200 rocznie.

26.06.2008 r.
Z dniem 24 czerwca 2008 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 108, poz. 693).

(Dz. U. Nr 108, poz. 693). (.pdf 36,63 kB)

Celem wprowadzenia tej nowelizacji jest doprecyzowanie i uzupełnienie obowiązujących warunków, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o rentę strukturalną i osoby przejmujące od nich gospodarstwa rolne. Podstawowa zmiana dotyczy definicji stażu pracy dla przejmującego gospodarstwo rolne od ubiegającego się o rentę strukturalną polega na uznaniu za staż pracy w rolnictwie, poza okresami podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników także innych okresów potwierdzających posiadanie przez przejmujących gospodarstwo rolne odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Do tych okresów będzie zaliczać się okresy prowadzenia przez osobę przejmującą gospodarstwo rolne działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym o łącznej powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha, będących jej własnością, przedmiotem użytkowania wieczystego lub przedmiotem dzierżawy, okresy zatrudnienia przejmującego gospodarstwo rolne na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, przy wykonywaniu pracy związanej z prowadzeniem działalności rolniczej oraz okresy odbycia stażu, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 i Nr 70, poz. 416), obejmującego wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.
Przepisy znowelizowanego rozporządzenia będą obowiązywały od tegorocznego naboru wniosków, który rozpocznie się od dnia 30 czerwca 2008 r.

25.11.2008

Informacja dotycząca wpływu działania „Renty strukturalne” na poprawę struktury agrarnej gospodarstw

Informacja (.pdf 520,63 kB)