Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wzory wniosków i instrukcje

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podał informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 126 „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w terminie od 15.10.2012 r. do 26.11.2012 r.

W celu jak najlepszego przygotowania dokumentów, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

I. W związku z wystąpieniem tej samej szkody pomoc może być przyznana tylko jeden raz.

II. O pomoc mogą ubiegać się producenci rolni (osoby fizyczne, osoby prawne, spółki osobowe w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, wspólnicy spółki cywilnej), w gospodarstwach których wystąpiły szkody spowodowane przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne w wysokości:

a) średnio powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie rolnym - w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach

oraz

b) nie mniej niż 10 000 zł - w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich.

Oba wyżej wymienione warunki muszą być spełnione łącznie.

Wysokość tych szkód musi być oszacowana przez komisję, powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Poszkodowani producenci rolni będą mogli otrzymać pomoc do kwoty odpowiadającej maksymalnie 130% wartości ogółu strat poniesionych w gospodarstwie, przy czym wysokość limitu na jedno gospodarstwo w okresie realizacji PROW na lata 2007–2013 wynosi maksymalnie 300 tys. zł na gospodarstwo.

Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony w roku, w którym wystąpiła szkoda lub w roku następującym po tym roku.

III. Formularz wniosku o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z instrukcją jego wypełniania.

Prawidłowe i staranne przygotowanie wniosku wraz z załącznikami może znacznie przyspieszyć przyznanie pomocy.

Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego PROW na lata 2007-2013.

WZORY DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH (AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA DZIAŁANIE 126.