Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wzory wniosków i instrukcje

Aktualizacja wniosków o przyznanie pomocy w terminie 5.09.2014-3.11.2014 r.

Formularz aktualizacyjny wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z instrukcjami ich wypełniania

Dokumenty aplikacyjne obowiązujące dla naboru w 2013 roku

Uwaga!

Poniższe formularze obowiązywały w 2009 roku. Obecnie należy traktować je wyłącznie jako materiał informacyjny.

Przypominamy o konieczności starannego i dokładnego wypełniania przez Wnioskodawców dokumentów aplikacyjnych. W celu jak najlepszego przygotowania dokumentów potrzebnych do skorzystania z pomocy w ramach ww. działania powinniście Państwo zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 1. Wniosek należy wypełnić w oparciu o Instrukcję jego wypełniania.
 2. Wniosek należy wypełnić we wszystkich wymaganych polach. W szczególności należy zwrócić uwagę na pozycje, których niewypełnienie (zgodnie z przepisami § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. (Dz. U. z 2007 nr 193 poz. 1397 z późn. zm.), skutkuje nieprzyznaniem pomocy. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz instrukcji jego wypełniania.
 3. Wniosek musi zawierać wszystkie załączniki niezbędne do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych. W szczególności należy zwrócić uwagę na dokumenty, z których niedostarczenie co najmniej jednego z wymienionych w Informacji o załącznikach w części pt. Załączniki niezbędne do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych, (zgodnie z § 14 ust 1 ww. rozporządzenia Ministra RiRW), skutkuje nieprzyznaniem pomocy (Informacja dotycząca konieczności dokładnego wypełniania wniosku, skierowana do osób planujących złożyć wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2007-2013 - Załącznik nr 1 Informacja o prawidłowości wypełniania wniosku
  .
  Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz instrukcji jego wypełniania
 4. Wnioskodawca zobowiązany jest wszystkie działki ewidencyjne wchodzące w skład jego gospodarstwa rolnego, bez względu na sposób ich wykorzystywania umieścić w formularzu III.A. Informacja o powierzchni działek ewidencyjnych wchodzących w skład gospodarstwa, którego dotyczy operacja objęta wnioskiem.
 5. Składany wniosek powinien być wydrukiem (poprawnie wypełnionego) całego skoroszytu elektronicznej wersji wniosku udostępnionej w formacie Excel
 6. Wniosek musi zostać podpisany czytelnie, własnoręcznie przez Wnioskodawcę lub osobę reprezentującą wnioskodawcę lub pełnomocnika we wszystkich wymaganych do tego miejscach (dopuszczalne jest złożenie parafki wraz z pieczęcią imienną).
 7. Wniosek, w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek do oddziału regionalnego składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego.

Wniosek o przyznanie pomocy może być również złożony osobiście albo przez upoważnioną osobę za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji. Biuro powiatowe przekaże wniosek niezwłocznie do właściwego oddziału regionalnego Agencji.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY
w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych"

(wersja do edycji)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY
w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych"

PLAN ROZWOJU GOSPODARSTWA
w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych"

(wersja do edycji)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PLANU ROZWOJU GOSPODARSTWA
w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych"

KALKULATOR WYLICZENIA WIELKOŚCI EKONOMICZNEJ GOSPODARSTWA na podstawie standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2004)
w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych"

(wersja do edycji)

WZÓR WNIOSKU BENEFICJENTA O ZALICZKĘ

OŚWIADCZENIA

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU PRZYDATNYM DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ
w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych"

(
wersja do edycji)

OŚWIADCZENIE WSPÓŁPOSIADACZA GOSPODARSTWA O WYRAŻENIU ZGODY NA UBIEGANIE SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY PRZEZ INNEGO WSPÓŁPOSIADACZA
w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych"

(wersja do edycji)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych"

(
wersja do edycji)

OPIS ZADAŃ WYMIENIONYCH W ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM OPERACJI
w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych"

(wersja do edycji)

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI O WYRAŻENIU ZGODY NA REALIZACJĘ OPERACJI TRWALE ZWIĄZANEJ Z NIERUCHOMOŚCIĄ (…)
w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych"

(wersja do edycji)

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY, IŻ W ROZUMIENIU ZALECENIA KOMISJI 2003/361/WE PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ JAKO MIKRO, MAŁE LUB ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO
w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych"

(wersja do edycji)

POMOCNICZE

ZAKRES INFORMACJI WSKAZANYCH DO ZAMIESZCZENIA W ZAPYTANIU OFERTOWYM
w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych"

(wersja do edycji)

Ekspertyza (wyciąg dostosowany przez ARiMR dla potrzeb realizacji działania "Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach PROW 2007-2013)

Ekspertyza Zasady doboru maszyn rolniczych – Warszawa 2008 stanowiąca uzupełnienie ww. ekspertyzy wydanej w lutym 2007 r. Ekspertyza Zasady doboru maszyn rolniczych – Warszawa 2008, zawiera więcej wskaźników dot. racjonalnego wyposażenia gospodarstw dla szerszej grupy maszyn i urządzeń, obejmując także wybrane środki stosowane w transporcie rolniczym. Zaproponowano w niej również zmodyfikowaną i uszczegółowioną metodykę oceny doboru ciągników do gospodarstw rolnych. Wskaźniki racjonalnego wykorzystania maszyn, względnie wskaźniki racjonalnego wyposażenia gospodarstwa w maszyny, opracowano dla 380 rodzajów i typów ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych. Na potrzeby poprawnego przeprowadzania oceny ekonomiczno-technicznej, w tym oceny racjonalności zakupu maszyn i urządzeń rolniczych w oparciu o najnowsze dane/mierniki/normatywy w ramach działania 121 „Modernizacja …” materiał ten uznano za niezbędny.