Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Organizowanie grupy producentów

Rolnicy, producenci rolni organizują się w grupy producentów rolnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.).

Kolejne etapy organizowania się producentów.

1. Zebranie założycielskie.
2. Rejestracja grupy jako przedsiębiorcy.
3. Rejestracja grupy jako firmy.
4. Sporządzanie planów działania dla grupy producentów rolnych.
5. Wpis grupy producentów do rejestru marszałka.
6. Pomoc finansowa dla grupy producentów rolnych na założenie i wsparcie ich działalności administracyjnej.

Zebranie założycielskie

Producenci rolni, planujący wspólne działania, spotykają się na spotkaniach roboczych. Omawiane są na nich problemy dotyczące funkcjonowania przyszłej grupy, ustala się sposób i przedmiot działania, wybiera najlepszą dla danej działalności formę prawną, opracowuje się akt założycielski. Gdy wszystkie kwestie zostaną omówione i ustalone, zwołuje się zebranie założycielskie. W jego trakcie członkowie podejmują decyzję o powstaniu swojej grupy, przyjmują statut oraz akceptują ważne postanowienia.

Na zebraniu założycielskim przede wszystkim:
- ustala się skład komitetu założycielskiego,
- członkowie zapoznają się z aktem założycielskim i przyjmują uchwałę o jego zatwierdzeniu,
- dokonuje się wyboru władz,
- podejmuje się uchwały o rejestrowaniu grupy w KRS/Rejestrze Przedsiębiorców i w Urzędzie Marszałkowskim.

Zgodnie z ustawą o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, oprócz wymagań określonych w odrębnych przepisach (regulujących działanie określonej formy prawnej), akt założycielski powinien zawierać w szczególności:
- zasady przyjmowania do grupy nowych członków oraz występowania członków z grupy,
- zasady zbywania akcji lub udziałów w spółce,
- wymóg przynależności do jednej grupy w zakresie danego produktu lub grupy produktów,
- warunek sprzedaży przez członków grupy całości produktów za pośrednictwem grupy i odstępstwa od tej zasady,
- zasady dostarczania przez członków informacji dotyczących wielkości sprzedaży i cen za produkty sprzedawane poza grupą,
- zasady tworzenia i wykorzystania funduszu specjalnego,
- sankcje wobec członków, którzy nie wypełniają nałożonych na nich obowiązków.

Akt założycielski powinien zawierać standardowe dane właściwe dla danej grupy. Z przeprowadzonego zebrania spisuje się protokół zebrania założycielskiego oraz protokół komisji wyborczej. Zebranie kończy się zatwierdzeniem wszystkich podjętych uchwał.

Rejestracja grupy jako przedsiębiorcy

Zgodnie z art. 3 ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oaz o zmianie innych ustaw, grupa działa jako przedsiębiorca (prowadzi działalność gospodarczą), posiadający osobowość prawną. Przedsiębiorca jest zobowiązany zapoznać się ze wszystkimi warunkami prowadzenia działalności gospodarczej, wynikającymi z obowiązujących przepisów oraz stosować się do nich w trakcie jej wykonywania. Do najczęściej wybieranych form działalności gospodarczej, prowadzonych przez grupy producentów rolnych należą: spółdzielnia, spółka z o.o., zrzeszenie oraz stowarzyszenie.

Poniższa tabela przedstawia krótką charakterystykę najczęściej wybieranych form prawnych:

Spółdzielnia

Spółka z o.o.

Zrzeszenie

Stowarzyszenie

charakter organizacji

gospodarczy, ale również społeczny

dowolny

społeczno-zawodowy, ale też gospodarczy

społeczny

teren działania

bez
ograniczeń

bez
ograniczeń

terytorium RP

bez ograniczeń

członkowie organizacji

osoby fizyczne i prawne

osoby fizyczne i prawne

osoby fizyczne

osoby fizyczne

liczba członków założycieli

co najmniej 5 osób fizycznych lub 3 osoby prawne

1 i więcej

co najmniej 10 osób fizycznych

co najmniej 15 osób fizycznych

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy, grupa producentów składa się z członków, udziałowców lub akcjonariuszy, zwanych dalej "członkami grupy", z których żaden nie może mieć więcej niż 20% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników. Zapis ten automatycznie determinuje minimalną liczbę członków grupy do 5 osób w spółce z o.o..

Funkcjonowanie grup w wyżej wymienionych formach prawnych regulują właściwe przepisy:
- Kodeks spółek handlowych w odniesieniu do spółek,
- Prawo spółdzielcze w odniesieniu do spółdzielni,
- Prawo o stowarzyszeniach w odniesieniu do stowarzyszeń,
- Ustawa o społeczno zawodowych organizacjach w przypadku zrzeszeń.

Rejestracja grupy jako firmy

1. Rejestracja przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym/Rejestrze Przedsiębiorców
Wszyscy przedsiębiorcy jako osoby prawne mają obowiązek zarejestrować się w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wnioski o wpis do rejestru składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. Rejestracja przedsiębiorców w KRS kosztuje 500 zł, a ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dodatkowe 500 zł.

Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców są zobowiązane umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie ich działalności do oznaczonych osób następujące dane:
- firmę lub nazwę,
- oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności,
- siedzibę i adres,
- numer w rejestrze.

2. Zgłoszenie w Urzędzie Statystycznym – otrzymanie regonu
Każdy przedsiębiorca zobligowany jest do posiadania numeru identyfikacyjnego krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON). Aby uzyskać ten numer należy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania postanowienia o wpisie do rejestru przedsiębiorców dokonać zgłoszenia w Urzędzie Statystycznym właściwym dla siedziby firmy. Wniosek składa się na formularzu RG-1, który jest jednolity i obowiązujący na terenie całego kraju. Rejestr prowadzony jest w celach statystycznych, a wpis do niego nie podlega opłatom.

3. Inne obowiązki przedsiębiorcy związane ze statystyką
a) Obowiązek stosowania w prowadzonej ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości standardów klasyfikacyjnych opracowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w porozumieniu z właściwymi ministrami.

b) Obowiązek przekazywania nieodpłatnie informacji i danych statystycznych, związanych z prowadzoną działalnością.
Uchylanie się od tych obowiązków, podawanie nieprawdziwych informacji, wiąże się z odpowiedzialnością karną.

4. Zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym – numer identyfikacyjny NIP
Przedsiębiorca będący podatnikiem, podlega obowiązkowi rejestracji w Urzędzie Skarbowym w wyniku której otrzymuje numer identyfikacji podatkowej.
W celu rejestracji przedsiębiorca składa w Urzędzie Skarbowym kopie następujących dokumentów:
- wypełniony formularz NIP – 2,
- REGON,
- akt notarialny o założeniu spółki lub statut,
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
- dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w którym znajduje się siedziba,
- umowę rachunku bankowego.

5. Zgłoszenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
Osoby fizyczne, które na terytorium Polski prowadzą działalność pozarolniczą oraz osoby z nimi współpracujące podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Osoby takie są zobowiązane samodzielnie i bezpośrednio dokonać zgłoszenia w ZUS, w ciągu 7 dni od powstania obowiązku ubezpieczenia.

6. Wykonanie pieczątki

7. Założenie rachunku bankowego
Obowiązek założenia rachunku bankowego przez przedsiębiorcę jest uzależniony od wysokości wartości transakcji z innym przedsiębiorcą (gdy przekracza równowartość 15 tys. euro), co wynika z art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.).

8. Zgłoszenie w innych instytucjach
Przedsiębiorca ma obowiązek powiadomienia, w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności, właściwego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz o przewidywanej liczbie pracowników, a także złożenia pisemnej informacji o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych w danej dziedzinie działalności.

Sporządzanie planu działania dla grup producentów rolnych

W projektowaniu, a później w realizacji zatwierdzonego planu działania, powinni aktywnie uczestniczyć wszyscy członkowie grupy. Wszelkie ustalenia powinny dążyć do minimalizacji wystąpienia ryzyka niepowodzenia. Przy ustaleniach należy wziąć pod uwagę:
- cele, możliwe korzyści i efekty,
- mocne i słabe strony przedsiębiorstwa (określić szanse i zagrożenia),
- sytuację wyjściową grupy co do możliwości produkcji i obrotu,
- taktykę przezwyciężania barier rozwoju,
- środki i źródła finansowania,
- aspekty finansowe w tym rozliczenia finansowe i korzyści ekonomiczne,
- działania jakie grupa podejmie, aby osiągnąć zaplanowane cele.

Klasyczny plan działania składa się z części opisowej i finansowej.

W części opisowej zawarte są podstawowe informacje o firmie (jej nazwa, siedziba itp.), opis firmy i jej działalności (m.in. cel działania, kierunki rozwoju), plan marketingowy. Część finansowa składa się przede wszystkim z planowania finansowego i źródeł finansowania. Plan działania pozwala oszacować jakiego kapitału potrzebuje grupa na realizację przedsięwzięcia.

Wpis grupy producentów do rejestru marszałka

Osoba reprezentująca grupę składa do właściwego marszałka wypełniony wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami. Do wniosku załącza się:
- aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego/Rejestru Przedsiębiorstw,
- akt założycielski (statut lub umowa),
- listę członków grupy,
- plan działania grupy opracowany na okres 5 lat zgodny z aktem założycielskim,
- oświadczenia członków grupy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej,
- potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (10 zł) za dokonanie czynności urzędowej,
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pomoc finansowa dla grup producentów rolnych na założenie i wsparcie ich działalności administracyjnej i inwestycyjnej

Zgodnie z art. 35 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. WE L 277/1 z 21.10.2005, z późn. zm.), wsparcia udziela się w celu ułatwienia tworzenia i działalności administracyjnej grup producentów. Jednak zgodnie z opinią Komisji Europejskiej wsparcie to może zostać również przeznaczone na cele inwestycyjne, o ile grupa realizuje cele zakładania grup, określone w art. 35 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005. Jednocześnie wysokość kwoty, która może zostać przeznaczona na inwestycje, zależy od decyzji grupy.

Grupa producentów rolnych chcąca skorzystać z pomocy finansowej, w terminie 6 miesięcy od dnia wpisu grupy do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na siedzibę grupy, powinna złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej w oddziałach regionalnych ARiMR. Do wniosku załącza się zaświadczenie marszałka województwa o wpisie grupy do rejestru, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Każdego roku grupa powinna złożyć wniosek o płatność w ciągu 30 dni od zakończenia danego roku działalności. Grupa może skorzystać z takiej pomocy przez 5 kolejnych lat jej działalności.

Do wniosku o płatność załącza się:
- zaświadczenie marszałka województwa o wpisie grupy do rejestru, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o płatność,
- wykazy faktur VAT i rachunków, potwierdzające:
a) przychody netto grupy ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona,
b) wartość i ilość dostarczonych grupie produktów lub grupy produktów przez poszczególnych jej członków,
c) przychody netto grupy ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona, wytworzonych w gospodarstwach jej członków i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy.

Wszelkie informacje na temat przyznawanej pomocy, wzory wniosków, oraz instrukcje ich wypełniania można znaleźć także na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Mechanizm wyprzedzającego finansowania

10 maja 2010r. weszła w życie ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 57, poz. 351), która zakłada, że beneficjenci działania „Grupy Producentów Rolnych” w ramach PROW 2007-2013 mogą w pierwszym roku działalności otrzymać, na swój wniosek, środki z ARiMR na wyprzedzające finansowanie przyszłej pomocy (zaliczkowanie). Środki są wypłacane na podstawie umowy do wysokości nie wyższej niż 50 tys. zł.

Główne korzyści z członkostwa w grupie producentów rolnych

1. Lepsze planowanie produkcji i dostosowanie jej do potrzeb odbiorców.
2. Obniżenie kosztów produkcji w gospodarstwie, poprzez wspólne zakupy środków do produkcji, wspólne wykorzystanie sprzętu, przygotowywanie produktów do handlu oraz organizację ich sprzedaży.
3. Lepszy dostęp do informacji.
4. Większe możliwości inwestycyjne dzięki połączeniu kapitałów.

Związki grup producentów rolnych

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88 poz. 983, z późn. zm.) umożliwia grupom producentów rolnych organizowanie się w związki w celu reprezentowania swoich interesów (art. 14-17 ustawy).

Związek może zostać utworzony:
1) przez grupy producentów rolnych jednego produktu lub grup produktów, przy czym grupy producentów nie są członkami innego związku grup producentów tych samych produktów lub grup produktów,
2) w celu realizacji następujących celów:
a) organizowania i koordynowania zaopatrzenia w środki produkcji,
b) organizacji i koordynacji zbywania produktów lub grupy produktów, będących przedmiotem działalności gospodarczej grup,
c) przechowywania i przygotowywania do obrotu produktów lub grupy produktów oraz ich wstępnego przetwarzania,
d) reprezentowania zrzeszonych grup wobec organów samorządowych i organów administracji państwowej,
e) promowania efektywnych metod produkcji i jakości oraz dostosowania produkcji do wymogów rynku przez informowanie oraz doradzanie grupom i ich członkom,
f) promowania technologii produkcji korzystnych dla środowiska,
g) prowadzenia analiz rynku oraz szkolenia producentów,
h) prowadzenia, za zgodą grup, ich obsługi prawnej i księgowej.

Po spełnieniu przez związek tych warunków, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydaje decyzję administracyjną i dokonuje wpisu do rejestru związków. Rejestr związków prowadzi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Rejestr zawiera:
1) nazwę i siedzibę związku,
2) datę wydania decyzji administracyjnej,
3) nazwę produktu lub grupy produktów, ze względu na które związek otrzymał decyzję,
4) dane osób upoważnionych do reprezentowania związku zgodnie z jego aktem założycielskim.

Rejestr jest jawny.
Związek jest obowiązany do informowania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o każdej zmianie danych zawartych w rejestrze.
Nadzór nad działalnością związków sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dla związku powinien zawierać:
1) nazwę i siedzibę związku,
2) dane osobowe osób upoważnionych do reprezentowania związku zgodnie z jego aktem założycielskim,
3) oznaczenie produktu lub grupy produktów,
4) listę członków związku.

Do wniosku dołącza się:
1) wypis z rejestru sądowego dotyczący związku,
2) akt założycielski związku,
3) plan działania związku, zgodny z aktem założycielskim, opracowany na okres 5 lat,
4) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o wpisie do rejestru w wysokości 10 zł na konto:

Urząd dzielnicy Śródmieście

Urzędu m.st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43
00-950 Warszawa
Bank Handlowy w Warszawie SA
nr konta: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

Wzór wniosku o wpis związku do rejestru związków grup producentów rolnych

Odnośnik otwierany w nowym oknie Wzór wniosku o wpis do rejestru GPR (.doc 35,84 kB)

Rejestr Związków Grup Producentów Rolnych - Odnośnik otwierany w nowym oknie stan na dzień 06.07.2015 - pobierz plik (.pdf 356,18 kB)