Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

133. Działania informacyjne i promocyjne

Cele

- zwiększenie popytu na produkty rolne i środki spożywcze objęte mechanizmami jakości żywności;

- pogłębienie wiedzy konsumentów o zaletach produktów objętych systemami jakości żywności;

- pogłębienie wiedzy konsumentów o mechanizmach jakości żywności;

- wsparcie grup producentów skupiających podmioty aktywnie uczestniczące w systemach jakości żywności;

Zakres

Działania informacyjne i promocyjne mogą być realizowane na całym rynku wspólnotowym przez grupy producentów, które pochodzą z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Działanie jest realizowane poprzez refundację części kosztów kwalifikowalnych grupom producentów które zrealizują działania informacyjne i promocyjne. Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie projekty promocyjne i informacyjne realizowane na rynku wewnętrznym (w ramach działania nie finansuje się akcji informacyjno-promocyjnych w krajach trzecich tj. poza krajami UE).

Beneficjent

Grupa producentów, która aby kwalifikować się do wsparcia:

- powinna przedstawić stosowną umowę, statut lub inny właściwy dokument określający jej strukturę, cel i sposób działania,

- musi być wpisana do centralnego rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego,

- musi mieć nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

- jej członkowie muszą wytwarzać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkty rolne lub środki spożywcze w ramach wspieranych systemów jakości żywności.

- w zakresie realizowanej operacji nie otrzymuje pomocy udzielonej na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich,

- nie otrzymuje dofinansowania o którym mowa w przepisach o rolnictwie ekologicznym,

- realizując operację dotyczącą owoców lub warzyw, poniosła koszty kwalifikowalne, które nie będą finansowane ze środków funduszu operacyjnego, o którym mowa w art. 103b rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku") (Dz. U. UE. L 299 z 16.11.2007, s. 1, z późn. zm.),

- zapewni, że wytwarzane przez nią produkty, których dotyczy operacja, spełniają warunki wprowadzania na rynek.

Za grupę producentów nie uznaje się organizacji branżowych i międzybranżowych reprezentujących jeden lub więcej sektorów.

Lista wspólnotowych i krajowych systemów jakości żywności kwalifikujących się do wsparcia w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne”

1. systemy wspólnotowe:

a) System Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006, str. 1);

b) System Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006, str. 12, z późn. zm.);

c) produkcja ekologiczna w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.).

2. systemy krajowe:

a) Integrowana produkcja (IP) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.);

b) system „Jakość Tradycja” uznany za krajowy system jakości żywności na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 czerwca 2007 r.;

c) system „Quality Meat Program” uznany za krajowy system jakości żywności na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 października 2008 r.

Należy zaznaczyć, że o wpisanie do treści PROW 2007-2013 aplikują dwa krajowe systemy jakości żywności:

- Pork Quality System (PQS), opracowany przez Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „Polsus” oraz Związek Polskie Mięso, uznany na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2009 r.,

- System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP), opracowany przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, uznany na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

a) z dnia 11 grudnia 2009 r., w zakresie zeszytu branżowego, dotyczącego mięsa wieprzowego,

b) z dnia 13 stycznia 2011 r. w zakresie zeszytu branżowego, dotyczącego mięsa drobiowego.

Lista produktów kwalifikujących się do pomocy w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne”

1.Wsparcie w ramach opisywanego działania mogą uzyskać wyłącznie producenci wytwarzający produkty:

a) których nazwy zostały zarejestrowane jako Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP)

 • Bryndza podhalańska (rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2007)
 • Oscypek (rozporządzenie Komisji (WE) nr 127/2008)
 • Redykołka (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1176/2009)
 • Wiśnia nadwiślanka (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1232/2009)
 • Podkarpacki miód spadziowy (rozporządzenie Komisji (WE) nr 710/2010)
 • Karp zatorski (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 485/2011)
 • Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1073/2011)

W przypadku produktów: „Fasola wrzawska” (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 22/2012) oraz „Miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny /„Seinų/Lazdijų krašto medus” (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 75/2012), które zostały zarejestrowane w rejestrze Chronionych Nazw Pochodzenia (ChNP), MRiRW będzie wnioskowało do KE o wpisanie ich do treści PROW 2007-2013.

b) których nazwy zostały zarejestrowane jako Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG)

 • Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich (rozporządzenie Komisji (WE) nr 483/2008)
 • Rogal świętomarciński (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1070/2008)
 • Wielkopolski ser smażony (rozporządzenie Komisji (WE) nr 323/2009)
 • Andruty kaliskie (rozporządzenie Komisji (WE) nr 326/2009)
 • „Truskawka kaszubska” lub "kaszëbskô malëna" (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1155/2009)
 • Miód kurpiowski (rozporządzenie Komisji (UE) nr 613/2010)
 • Fasola korczyńska (rozporządzenie Komisji (UE) nr 612/2010)
 • Suska sechlońska (rozporządzenie Komisji (UE) nr 897/2010)
 • Kiełbasa lisiecka (rozporządzenie Komisji (UE) nr 918/2010)
 • Śliwka szydłowska (rozporządzenie Komisji (UE) nr 975/2010)
 • Obwarzanek krakowski (rozporządzenie Komisji (UE) nr 977/2010)
 • Jabłka łąckie (rozporządzenie Komisji (UE) nr 990/2010)
 • Chleb prądnicki (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 242/2011)
 • Miód drahimski (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 568/2011)
 • Kołocz śląski/Kołacz śląski (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 733/2011)
 • Jabłka grójeckie (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 981/2011)

W przypadku produktów: Jagnięcina podhalańska (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 929/2012) oraz Ser koryciński swojski (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 728/2012), które zostały zarejestrowane w rejestrze jako Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) MRiRW będzie wnioskowało do KE o wpisanie ich do treści PROW 2007-2013.

c) których nazwy zostały zarejestrowane jako Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS)

 • staropolskie miody pitne: Czwórniak, Trójniak, Dwójniak, Półtorak (rozporządzenie Komisji (WE) nr 729/2008)
 • Olej rydzowy (rozporządzenie Komisji (WE) nr 506/2009)
 • Pierekaczewnik (rozporządzenie Komisji (WE) nr 567/2009)
 • Kiełbasa myśliwska (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 382/2011)
 • Kiełbasa jałowcowa (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 379/2011)
 • Kabanosy (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1044/2011)

Forma i wysokość pomocy

Grupy producentów mogą uzyskać refundację 70% kwalifikujących się kosztów, faktycznie poniesionych na realizację działań informacyjnych lub promocyjnych, realizowanych przez okres nie dłuższy niż dwa lata od dnia zawarcia umowy z Agencją Rynku Rolnego.”