Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wzory wniosków i instrukcje

Procedura wyboru Lokalnych Grup Działania (LGD) do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR)

Wniosek o wybór Lokalnych Grup Działania (LGD) do realizacji Loklanych Strategii Rozwoju (LSR)

pobierz plik (.pdf 182,02 kB)
pobierz plik (.xls 419,00 kB)

Instrukcja wypełniania wniosku o wybór lokalnej grupy działania (LGD) do realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR)
pobierz plik (.pdf 348,60 kB)
Wyprzedzające finansowanie w ramach osi 4 LEADER

Działanie 431 - Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacji

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 431 - Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania (LGD)

pobierz plik (.pdf 376,74 kB)

wersja do edycji - pobierz plik (.xls 345,00 kB)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 431 - Funkcjonowanie lokalnej grupy działania
pobierz plik (.pdf 222,01 kB)

Działanie 421 - Wdrażanie projektów współpracy

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 421 - Wdrażanie projektów współpracy

pobierz plik (.pdf 429,09 kB)
pobierz plik (.xlsx 283,54 kB) - wersja do edycji

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 - Wdrażanie projektów współpracy
pobierz plik (.pdf 552,04 kB)

Zmiany w instrukcji dotyczą części: Opis zadań oraz Informacja o załącznikach w zakresie zapytań ofertowych i ofert oraz kosztorysu inwestorskiego. Doprecyzowaniu uległy zapisy o obowiązku prowadzenia odrębnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacja operacji, a także kwestia partnerów projektu współpracy niebędących LGD.

Dokonane zmiany dla ułatwienia zostały wyróżnione kolorem żółtym.

Wszyscy Wnioskodawcy, którzy składali wnioski o przyznanie pomocy w ramach ww. działania od 10 maja 2010 roku, będą zobowiązani w ramach I uzupełnień / wyjaśnień dokonać poprawy formularza wniosku , tj. złożyć wniosek o przyznanie pomocy na nowym formularzu, w którym umożliwiono ubieganie się o zaliczkę. Konieczność ta wynika z faktu wejścia w Zycie w dniu 10 maja 2010 roku ustawy z dnia 12 lutego 2010 o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu UE przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 57, poz. 351).

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
pobierz plik (.pdf 185,29 kB)
pobierz plik .xls 584 KB (wersja do edycji)
pobierz plik (.xls 578,00 kB)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
pobierz plik (.pdf 609,51 kB)

EKONOMICZNY PLAN OPERACJI
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
pobierz plik (.pdf 93,96 kB)
pobierz plik .xls 898 KB (wersja do edycji)
pobierz plik (.xls 889,50 kB)

Formularz (poniższy) będzie bezwzględnie obowiązujący w naborach rozpoczętych od 15 kwietnia br, natomiast do tego czasu istnieje możliwość realizowania naborów również w oparciu o formularze obowiązujące dotychczas
pobierz plik (.xls 906,50 kB)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA EKONOMICZNEGO PLANU OPERACJI
dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
pobierz plik (.pdf 246,58 kB)

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS
pobierz plik (.pdf 112,84 kB)
pobierz plik .xls 40 KB (wersja do edycji)
pobierz plik (.xls 33,50 kB)

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI O WYRAŻENIU ZGODY NA REALIZACJĘ OPERACJI BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANEJ Z NIERUCHOMOŚCIĄ
pobierz plik (.pdf 120,00 kB)
pobierz plik .xls 42 KB (wersja do edycji)
pobierz plik (.xls 35,50 kB)
- operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
pobierz plik (.pdf 175,88 kB)
pobierz plik .xls 477 KB (wersja do edycji)
pobierz plik (.xls 479,50 kB)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
pobierz plik (.pdf 771,54 kB)

EKONOMICZNY PLAN OPERACJI
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
pobierz plik (.pdf 156,24 kB)
pobierz plik .xls 276 KB (wersja do edycji)
pobierz plik (.xls 270,00 kB)

Formularz (poniższy) będzie bezwzględnie obowiązujący w naborach rozpoczętych od 15 kwietnia br, natomiast do tego czasu istnieje możliwość realizowania naborów również w oparciu o formularze obowiązujące dotychczas
pobierz plik (.xls 311,50 kB)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA EKONOMICZNEGO PLANU OPERACJI
dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
pobierz plik (.pdf 289,49 kB)

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS
pobierz plik (.pdf 115,14 kB)
pobierz plik .xls 26 KB (wersja do edycji)
pobierz plik (.xls 23,50 kB)

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY
pobierz plik (.pdf 144,75 kB)
pobierz plik .xls 60 KB (wersja do edycji)
pobierz plik (.xls 59,50 kB)

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA LUB WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
pobierz plik (.pdf 121,67 kB)
pobierz plik .xls 28 KB (wersja do edycji)
pobierz plik (.xls 25,00 kB)
- operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Zgodnie z §1 pkt.20 oraz §2 ww. rozporządzenia z 19 sierpnia 2010 r., w przypadkach wniosków złożonych na formularzu w wersji PROW_413_313/2/z, w terminach składania wniosków, które obejmują dzień 30 sierpnia 2010 r. bądź zostały rozpoczęte po tym dniu, a upłynęły przed 18 września 2010 r. wnioski te będą weryfikowane, jednak Wnioskodawcy będą wezwani w ramach uzupełnień do złożenia wniosku o przyznanie pomocy na formularzu w wersji PROW_413_313/3/z, w związku ze zmianami wynikającymi z ww. rozporządzenia z 19 sierpnia 2010 r.; w przypadkach wniosków złożonych na formularzu w wersji PROW_413_313/2/z, w terminach składania wniosków, które obejmują dzień 18 września 2010 r. bądź zostały rozpoczęte po tym dniu, wnioski te będą weryfikowane, jednak Wnioskodawcy będą wezwani w ramach uzupełnień do złożenia wniosku o przyznanie pomocy na formularzu w wersji PROW_413_313/3/z, w związku ze zmianami wynikającymi z ww. rozporządzenia z 19 sierpnia 2010 r. jak również w związku ze zmianami wynikającymi z ww. rozporządzenia z 12 sierpnia 2010 r.

pobierz plik (.pdf 347,72 kB)
(wersja do edycji)
pobierz plik (.xls 319,50 kB)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"
pobierz plik (.pdf 328,59 kB)

Zestawienie faktur i dokumentów równoważnych 413 313 (.xls 46,00 kB)

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

Nowy formularz wniosku ma zastosowanie dla wniosków złożonych w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy, które trwały w dniu 30 sierpnia br oraz do wszystkich naborów wniosków rozpoczętych po 30 sierpnia br.

pobierz plik (.pdf 426,60 kB)
pobierz plik (.xls 772,50 kB) - wersja do edycji

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
pobierz plik (.pdf 455,86 kB)

29.10.2010
Informujemy, iż koszty gwarancji bankowych lub równoważnych mogą zostać uznane za koszty kwalifikowalne realizacji małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013. Jednakże termin „koszty gwarancji bankowych” nie obejmuje środków przeznaczonych na zabezpieczenie gwarancji bankowych.

21.10.2010
Uprzejmie informujemy, że zostały doprecyzowane przepisy instrukcji wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy IW-1 413 MP w wersji 4z z dnia 27.09.2010 r. Zmiany dotyczą: sekcji IV PLAN FINANSOWY OPERACJI, sekcji VI OPIS ZADAŃ WYMIENIONYCH W ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM OPERACJI oraz sekcji VIII INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH. Powyższe zmiany zostały wyróżnione kolorem żółtym.

---
Wszyscy Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy na małe projekty w ramach naborów, które trwały w dniu 30 sierpnia br. oraz późniejszych na formularzu 3z będą zobowiązani dokonać wymiany formularza wniosku w ramach uzupełnień/wyjaśnień na formularz, który został dostosowany do zmienionych przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013(Dz. U. Nr 138, poz. 868, z 2009 r. Nr 71, poz. 613, z 2010 r. Nr 158, poz. 1067).