Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wzory wniosków i instrukcje

Działanie 431 - Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacji

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 431 - Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania (LGD)

Działanie 421 - Wdrażanie projektów współpracy

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 421 - Wdrażanie projektów współpracy

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

29.10.2010
Informujemy, iż koszty gwarancji bankowych lub równoważnych mogą zostać uznane za koszty kwalifikowalne realizacji małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013. Jednakże termin „koszty gwarancji bankowych” nie obejmuje środków przeznaczonych na zabezpieczenie gwarancji bankowych.