Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wybór LGD

Warunki wyboru LGD

 • Lokalna grupa działania jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego.
 • To LGD podejmuje decyzję, jakie operacje będą realizowane na obszarze LSR.
 • W składzie organu decyzyjnego LGD powinni znaleźć się w co najmniej 50 % partnerzy społeczni i gospodarczy, a w szczególności przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego: rolnicy, kobiety wiejskie, młodzi ludzie i ich stowarzyszenia.
 • Lokalna społeczność wiejska opracowuje lokalną strategię rozwoju, której treść musi być zgodna z zakresem LSR określonym w załączniku do rozporządzenia z 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobów wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
 • Istnieje możliwość realizacji wyłącznie jednej LSR na danym obszarze.
 • Nowoutworzona LGD powinna przybrać formę stowarzyszenia zgodnie z artykułem 15 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 • Dotychczasowe LGD, które zakwalifikowały się do inicjatyw Leader II lub Leader + mogą ubiegać się o pomoc w nowym okresie programowania nie zmieniając formy prawnej.
 • LGD działa na obszarze liczącym od 10 do 150 tys. mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień 31 grudnia 2006 r. i realizuje operacje wynikające z opracowanej LSR.
 • Obszar objęty LSR musi być spójny i może obejmować gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie, z wyłączeniem miast powyżej 20 tys. mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, lub gminy miejskie nie większe niż 5 tys. mieszkańców zameldowanych na pobyt stały.

Procedura składania wniosku o wybór LGD do realizacji LSR

 • Konkurs na wybór LGD do realizacji LSR zostanie ogłoszony przez samorząd województwa co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków.
 • Ogłoszenie o konkursie zostanie poprzedzone przeprowadzeniem co najmniej jednej ogólnodostępnej konferencji na temat podejścia Leader.
 • Ogłoszenie jest zamieszczane na tablicy ogłoszeń w urzędzie marszałkowskim, na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego oraz w prasie o zasięgu regionalnym lub ogólnokrajowym.
 • LGD składa wniosek w urzędzie marszałkowskim albo wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej województwa, na obszarze którego znajduje się siedziba LGD.
 • Do wniosku dołącza się lokalną strategię rozwoju (forma papierowa i elektroniczna) oraz inne dokumenty niezbędne do dokonania wyboru.
 • LGD podlega ocenie dokonywanej na podstawie kryteriów oceny LGD i LSR.
 • Wyboru LGD dokonuje samorząd województwa w terminie 3 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku wezwania LGD przez samorząd województwa do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie wyboru LGD do realizacji LSR.
 • Do realizacji LSR może być wybrana LGD, która uzyskała co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów w ramach oceny LGD i 50% punktów w ramach oceny LSR.

Budżet LSR

Opracowując LSR, lokalna grupa działania musi określić budżet LSR dla każdego roku jej realizacji.
Wysokość środków przewidzianych na:

 • Działanie 4.13 „Wdrażanie LSR” nie może być większa niż iloczyn mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na obszarze LSR (stan na 31 grudnia 2006 r.) i kwoty 116 złotych, z tym że na każdy z rodzajów operacji („Odnowa i rozwój wsi”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Małe projekty”) zaplanować należy nie mniej niż 10% tych środków,
 • Działanie 4.21 „Projekty współpracy” nie może być większa niż iloczyn mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na obszarze LSR (stan na 31 grudnia 2006 r.) i kwoty 3 złotych,
 • Działanie 4.31 „Funkcjonowanie LSR” nie może być większa niż iloczyn mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na obszarze LSR (stan na 31 grudnia 2006 r.) i kwoty 29 złotych, z tym że na koszty bieżące (administracyjne) LGD zaplanować należy nie więcej niż 15% sumy środków przewidzianych na działania 4.13, 4.21 i 4.31.