Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wzory wniosków i instrukcje

Szanowni Państwo.

Informujemy, że jest jeszcze możliwość złożenia wniosku o przyznanie pomocy, na operacje odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w Osi 4. Leader. Działanie 413 wdrażane jest na obszarach objętych lokalnymi strategiami rozwoju (LSR), które są wdrażane przez lokalne grupy działania (LGD). Informację, czy na danym obszarze funkcjonuje LGD można uzyskać w urzędzie marszałkowskim albo na jego stronie internetowej. Każde LGD ma możliwość przeznaczenia części środków przyznanych na wdrażanie LSR, na operacje odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz przeprowadzenia naboru wniosków o przyznanie pomocy. Terminy naborów wniosków określa LGD, natomiast ogłoszenie o możliwości składania wniosków publikuje urząd marszałkowski. Ogłoszenie to może być zamieszczone również na stronach internetowych właściwego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz LGD, w ich siedzibach oraz w prasie.

Uwaga! Operacja musi spełnić dodatkowe wymagania: musi być zgodna z LSR oraz być realizowana na obszarze objętym LSR.

----------

Przypominamy o konieczności starannego i dokładnego wypełniania przez Wnioskodawców dokumentów aplikacyjnych. W celu jak najlepszego przygotowania dokumentów potrzebnych do skorzystania z pomocy w ramach ww. działania powinniście Państwo zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  1. Wniosek należy wypełnić w oparciu o Instrukcję jego wypełniania. Wniosek należy wypełnić we wszystkich wymaganych polach. W szczególności należy zwrócić uwagę na pozycje, których niewypełnienie skutkuje nieprzyznaniem pomocy zgodnie z przepisami § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. (Dz. U. z 2008 nr 139 poz. 883 z późn. zm.). Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz instrukcji jego wypełniania
  2. Wniosek musi zawierać wszystkie załączniki niezbędne do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych. W szczególności należy zwrócić uwagę na dokumenty wymienione w Informacji o załącznikach w części pt. Załączniki niezbędne do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych, których niedostarczenie skutkuje nieprzyznaniem pomocy (zgodnie z § 18 ust 1 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz instrukcji jego wypełniania
  3. W przypadku ubiegania się o pomoc przez wspólników spółki cywilnej, dane każdego ze wspólników spółki cywilnej należy umieścić w części wniosku I.A. Dane wspólnika spółki cywilnej/Dane posiadacza numeru identyfikacyjnego producenta dołączonym do wniosku. W przypadku, gdy wnioskodawca posługuje się numerem identyfikacyjnym producenta nadanym innej osobie (tj. małżonkowi lub współposiadaczowi), danej tej osoby należy umieścić w części wniosku I.A. Dane wspólnika spółki cywilnej/Dane posiadacza numeru identyfikacyjnego producenta.
  4. Składany wniosek powinien być wydrukiem (poprawnie wypełnionego) całego skoroszytu elektronicznej wersji wniosku udostępnionej w formacie Excel
  5. Wniosek musi zostać podpisany czytelnie, własnoręcznie przez Wnioskodawcę/osobę reprezentującą wnioskodawcę/pełnomocnika we wszystkich wymaganych miejscach (dopuszczalne jest złożenie parafki wraz z pieczęcią imienną)
  6. Wniosek, w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego.

Rok 2013

Wzory dokumentów aplikacyjnych - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Działanie 312

Rok 2010

Wzory dokumentów aplikacyjnych - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Działanie 312

Rok 2009

Uwaga! Poniższe formularze obowiązywały w 2009 roku. Obecnie należy traktować je wyłącznie jako materiał informacyjny.

07.04.2009
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY
w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

pobierz plik (.pdf 386,30 kB)

pobierz plik (.xls 252,50 kB)
(wersja do edycji)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY
w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

pobierz plik (.pdf 742,69 kB)

Historia wprowadzonych zmian do INSTRUKCJI WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY
w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

pobierz plik (.pdf 78,78 kB)

WZÓR WNIOSKU BENEFICJENTA O ZALICZKĘ

EKONOMICZNY PLAN OPERACJI
w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

pobierz plik (.pdf 574,01 kB)

pobierz plik (.xls 309,00 kB)
(wersja do edycji)
Uwaga:
w celu prawidłowego działania Ekonomicznego Planu Operacji należy w programie EXCEL ustawić średni lub niski poziom zabezpieczeń dla plików. W tym celu należy wejść w menu Narzędzia/Opcje/Zabezpieczenia/Bezpieczeństwo makr, wybrać poziom średni albo niski i zatwierdzić ustawienia. Poprawne ustawienie umożliwi prawidłowe funkcjonowanie formuł samoliczących oraz pól "+" i "-" umożliwiających dodawanie i odejmowanie wierszy. Przy uruchamianiu pliku należy wcisnąć przycisk włącz makra.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA EKONOMICZNEGO PLANU OPERACJI DLA DZIAŁANIA
w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

pobierz plik (.pdf 238,02 kB)

OŚWIADCZENIA

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY
w ramach działania w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

pobierz plik (.pdf 117,36 kB)

pobierz plik (.xls 53,50 kB)
(wersja do edycji)

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI O WYRAŻENIU ZGODY NA REALIZACJĘ OPERACJI BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANEJ Z NIERUCHOMOŚCIĄ
(…) w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

pobierz plik (.pdf 88,12 kB)

pobierz plik (.xls 33,50 kB)
(wersja do edycji)

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS
w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

pobierz plik (.pdf 79,45 kB)

pobierz plik (.xls 32,00 kB)
(wersja do edycji)

POMOCNICZE

WZÓR ZAPYTANIA OFERTOWEGO
w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

pobierz plik (.pdf 68,65 kB)

pobierz plik (.xls 33,50 kB)
(wersja do edycji)