Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wzory wniosków i instrukcje

Dokumenty aplikacyjne obowiązujące dla naboru w 2011 r.

Dokumenty aplikacyjne obowiązujące dla naboru w 2010 r. (w wersji PROW_311/10/03)

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem w dniu 9 sierpnia 2010 r. informacji o rozpoczęciu od dnia 24.08.2010 r. naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", udostępniamy formularz wniosku o przyznanie pomocy w wersji PROW_311/10/02 oraz dokumenty mu towarzyszące, które stanowią podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy został przygotowany m.in. w wersji tzw. interaktywnego PDF, w celu ułatwienia jego wypełniania.

Jednocześnie przypominamy o konieczności starannego i dokładnego wypełniania przez Wnioskodawców dokumentów aplikacyjnych.

W celu jak najlepszego przygotowania dokumentów, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

1. Wniosek należy wypełnić w oparciu o Instrukcję jego wypełniania;

2. Wniosek należy wypełnić we wszystkich wymaganych polach. W szczególności należy zwrócić uwagę na pozycje, których niewypełnienie skutkuje nieprzyznaniem pomocy zgodnie z przepisami § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. (Dz. U. z 2007 nr 200 poz. 1442 z późn. zm.). Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz Instrukcji jego wypełniania;

3. Wniosek musi zawierać wszystkie załączniki niezbędne do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz Instrukcji jego wypełniania;

4. W części wniosku I.A. Dane współposiadacza gospodarstwa/Dane posiadacza numeru identyfikacyjnego producenta należy umieścić dane każdego ze współposiadaczy w przypadku, gdy operacja dotyczy gospodarstwa będącego przedmiotem współposiadania oraz dane posiadacza numeru identyfikacyjnego producenta, którym posługuje się Wnioskodawca (jeżeli w gospodarstwie został on nadany innej osobie niż Wnioskodawca);

5. Wniosek wypełniany w formacie Excel (z rozszerzeniem: .xls) powinien być składany w postaci poprawnie wypełnionego wydruku całego skoroszytu;

6. Wniosek musi zostać podpisany czytelnie, własnoręcznie przez Wnioskodawcę/pełnomocnika we wszystkich wymaganych miejscach (dopuszczalne jest złożenie parafki wraz z pieczęcią imienną);

7.Wniosek, w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.

W przypadku Lubuskiego OR wnioski przyjmowane będą w siedzibie Biura Wsparcia Inwestycyjnego, tj. w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 106.
Podobnie w przypadku Podlaskiego OR wnioski będą przyjmowane w siedzibie Biura Wsparcia Inwestycyjnego, tj. w Białymstoku, ul. Lipowa 32A.
Wniosek składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę.

***

Uwaga!

Poniższe formularze obowiązywały w 2009 roku. Obecnie należy traktować je wyłącznie jako materiał informacyjny.

31.03.2009
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY
w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

pobierz plik (.pdf 310,62 kB)

pobierz plik (.xls 245,00 kB)
(wersja do edycji)
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY
w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

pobierz plik (.pdf 617,90 kB)

WZÓR WNIOSKU BENEFICJENTA O ZALICZKĘ

EKONOMICZNY PLAN OPERACJI
w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

pobierz plik (.pdf 334,29 kB)

pobierz plik (.xls 925,50 kB)
(wersja do edycji)
Uwaga:
w celu prawidłowego działania Ekonomicznego Planu Operacji należy w programie EXCEL ustawić średni lub niski poziom zabezpieczeń dla plików. W tym celu należy wejść w menu Narzędzia/Opcje/Zabezpieczenia/Bezpieczeństwo makr, wybrać poziom średni albo niski i zatwierdzić ustawienia. Poprawne ustawienie umożliwi prawidłowe funkcjonowanie formuł samoliczących oraz pól "+" i "-" umożliwiających dodawanie i odejmowanie wierszy. Przy uruchamianiu pliku należy wcisnąć przycisk włącz makra.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA EKONOMICZNEGO PLANU OPERACJI DLA DZIAŁANIA
w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

pobierz plik (.pdf 238,78 kB)

OŚWIADCZENIA

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS
w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

pobierz plik (.pdf 78,81 kB)

pobierz plik (.xls 31,00 kB)
(wersja do edycji)

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI O WYRAŻENIU ZGODY NA REALIZACJĘ OPERACJI BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANEJ Z NIERUCHOMOŚCIĄ
(…) w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

pobierz plik (.pdf 85,54 kB)

pobierz plik (.xls 29,50 kB)
(wersja do edycji)

POMOCNICZE

WZÓR ZAPYTANIA OFERTOWEGO
w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

pobierz plik (.pdf 68,65 kB)

pobierz plik (.xls 33,50 kB)
(wersja do edycji)