Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Analizy i raporty PROW 2007-2013

Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zostały wybrane na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich, z uwzględnieniem doświadczeń związanych z realizacją Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 – 2006 oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacji i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata 2004 – 2006.

Ponadto, wybór działań uwzględnia wyniki przeprowadzonych konsultacji z Urzędami Marszałkowskimi oraz instytutami naukowymi.

Zarys kierunków rozwoju obszarów wiejskich

Polityka rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 - strony interentowe Komisji Europejskiej

Ewaluacja ex post Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Część I (Zadanie I) – Ocena wpływu PROW 2007-2013 na rozwój gospodarczy Polski i konkurencyjność gospodarstw rolnych
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 2,8 MB)

Część II (Zadanie II) – Ocena wpływu PROW 2007-2013 na środowisko i klimat
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 15,87 MB)

Część III (Zadanie III) – Ocena wpływu PROW 2007-2013 na jakość życia na obszarach wiejskich z uwzględnieniem podejścia LEADER
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 4,31 MB)

Część IV (Zadanie IV) – Ocena realizacji Pomocy Technicznej i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 2,89 MB)

Analizy, ekspertyzy, raporty PROW 2007-2013

Odnośnik otwierany w nowym oknie Gospodarstwa niskotowarowe w kontekście przyszłości WPR w Polsce (.pdf 1,78 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Ogólna informacja o stanie realizacji poszczególnych działań w ramach PROW 2007-2013 wg stanu na dzień 15 czerwca 2012 r. (.pdf 2,13 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Ogólna informacja o stanie realizacji poszczególnych działań w ramach PROW 2007-2013 wg stanu na dzień 9 marca 2012 r. (.pdf 1,36 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Działanie 121 – „Modernizacja gospodarstw rolnych” i 112 – „Ułatwianie startu młodym rolnikom” – informacja o rezultatach wdrażania w latach 2007-2011 (.pdf 639,33 kB)

Działanie 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Odnośnik otwierany w nowym oknie informacja o rezultatach wdrażania w latach 2007-2011 (.pdf 1,16 MB)

Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej i polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich

Odnośnik otwierany w nowym oknie Raport końcowy (.pdf 9,44 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Wyznaczenie wartości dodanej brutto dla gospodarstw korzystających z pomocy w ramach PROW 2007-2013 (.pdf 564,7 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Ocena wpływu realizacji PROW 2007 – 2013 na gospodarkę Polski (.pdf 1,41 MB)

Badanie pn. „Ocena funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Polsce na tle wybranych państw Członkowskich Unii Europejskiej”

Odnośnik otwierany w nowym oknie Raport końcowy (.pdf 2,12 MB)

Ocena Średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 10,96 MB)

Uzupełnienie raportu końcowego. (.pdf 658,12 kB)

Sprawozdanie zbiorcze z realizacji Krajowego Planu Strategicznego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (2012 r.) - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 582,37 kB)

Sprawozdanie zbiorcze z realizacji Krajowego Planu Strategicznego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (2009 r.) - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 518,86 kB)

Raport z analizy wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania określonych dla osi 2 PROW 2007-2013 oraz wybranych pytań oceniających zawartych w podręczniku wspólnych ram monitorowania i oceny – Wytyczne (CMEF) wraz z określeniem źródeł i dostępności danych
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 594,07 kB)

Załącznik 1

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 54,35 kB)

Załącznik 2

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 180,61 kB)

Załącznik 3

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 119,41 kB)

Działanie 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – informacja o rezultatach wdrażania w latach 2007-2009 - Sporządzono według danych na dzień 30 września 2009
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 1,2 MB)

Oś IV PROW 2007 – 2013 – Lokalne Grupy Działania i Lokalne Strategie Rozwoju
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 1,32 MB)

Przegląd unijnych programów rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 305,21 kB)
Odnośnik otwierany w nowym oknie Ocena funkcjonowania lokalnych grup działania realizujących lokalną strategię rozwoju w ramach PROW 2007 - 2013 (.pdf 11,67 MB)
Odnośnik otwierany w nowym oknie Ocena funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego w Polsce w kontekście spełniania warunkowości ex ante zawartej w projekcie rozporządzenia PE i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (.pdf 3,49 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Ocena skuteczności i użyteczności działań informacyjno-promocyjnych dotyczących PROW 2007-2013 (.pdf 2,14 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Ocena skuteczności i efektywności realizacji działań: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” oraz „Odnowa i rozwój wsi” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 (PROW 2007-2013) (.pdf 3,24 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Ekspertyza pt. „Ocena skuteczności i efektywności realizacji schematu II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi realizowanego w ramach działania 125 – „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW 2007-2013” (.pdf 1,52 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Ocena kryteriów oceny LGD i LSR stosowanych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW) pod kątem zapewnienia skutecznego i najbardziej efektywnego systemu kryteriów oceny LGD oraz LSR w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 (.pdf 936,22 kB)

Normatywy

Skrócone Normatywy Produkcji Rolnej

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 826,49 kB)