Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Dokumenty, analizy, raporty PROW 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013

Tekst ujednolicony Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 uwzględniający zmiany zatwierdzone przez Komisję Europejską, które zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w drodze obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M. P. poz. 266).

Odnośnik otwierany w nowym oknie PROW 2007-2013 marzec 2016 (.pdf 4,84 MB)

Załączniki

 ZAŁĄCZNIK 1 (.pdf 304,13 kB)
Wykaz obszarów ONW

 ZAŁĄCZNIK 2 (.pdf 70,90 kB)
Obszary NATURA 2000

 ZAŁĄCZNIK 3 (.pdf 65,49 kB)
Obszary szczególnie narażone (OSN)

 ZAŁĄCZNIK 4 (.pdf 117,91 kB)
Kategoryzacja zagrożenia pożarowego lasów Polski na poziomie III NTS

 ZAŁĄCZNIK 5 (.pdf 953,19 kB)
Ocena ex-ante PROW 2007-2013

 ZAŁĄCZNIK 6 (.pdf 1,04 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu PROW 2007-2013

Wskaźniki bazowe związane z celami
Wskażniki bazowe związane z kontekstem

Odnośnik otwierany w nowym oknie ZAŁĄCZNIK 8 (.pdf 104,99 kB)
Podstawowe wymagania określone w art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009
(Minimalne normy obowiązujące rolników na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych norm (Dz. U. Nr 39, poz. 211))

 ZAŁĄCZNIK 9 (.pdf 75,89 kB)
Szczegółowy wykaz produktów lub grup produktów objętych pomocą finansową na wspieranie grup producentów rolnych

Odnośnik otwierany w nowym oknie ZAŁĄCZNIK 10 (.pdf 904,12 kB)
Szczegółowy opis pakietów rolnośrodowiskowych oraz kalkulacja wysokości płatności rolnośrodowiskowej

 ZAŁĄCZNIK 11 (.pdf 142,25 kB)
Podstawowe wymagania dla Programu Rolnośrodowiskowego (Podstawa kalkulacji płatności)

 ZAŁĄCZNIK 12 (.pdf 85,58 kB)
Zasady opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w kontekście zalesień

 ZAŁĄCZNIK 13 (.pdf 1010,14 kB)
Orientacyjny skład gatunkowy upraw leśnych wprowadzanych na grunty rolne w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne"

 ZAŁĄCZNIK 14 (.pdf 118,92 kB)
Kalkulacja płatności dla działania „Zalesienie gruntów rolnych i zalesienie gruntów innych niż rolne”

Odnośnik otwierany w nowym oknie ZAŁĄCZNIK 15 (.pdf 96,22 kB)
Tabela dotycząca pomocy państwa, którą należy dołączyć do każdego programu rozwoju obszarów wiejskich

 ZAŁĄCZNIK 16 (.pdf 93,39 kB)
Lista partnerów uczestniczących w procesie konsultacji PROW 2007-2013

 ZAŁĄCZNIK 17 (.pdf 77,00 kB)
Schemat przepływu informacji w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich