Płatności bezpośrednie w 2017 r.

Zmiany w porównaniu z rokiem 2016

Najważniejsze zmiany w systemie płatności bezpośrednich odnoszą się do wsparcia związanego z produkcją. Nadal będzie ono realizowane w 4 sektorach produkcji zwierzęcej (młode bydło, krowy, owce, kozy) i 8 sektorach produkcji roślinnej (buraki cukrowe, rośliny wysokobiałkowe, owoce miękkie, ziemniaki skrobiowe, pomidory, chmiel, len, konopie włókniste), niemniej jednak w ramach przeglądu funkcjonowania tego instrumentu, wprowadzono zmiany w zasadach przyznawania płatności w sektorze młodego bydła, krów, owiec, roślin wysokobiałkowych, owoców miękkich i buraków cukrowych.

Poza zmianami w zasadach przyznawania niektórych płatności realizowanych w ramach wsparcia związanego z produkcją, uchylony został wykaz obszarów, które są wykorzystywane głównie do prowadzenia działalności pozarolniczej. Wykaz ten obejmował lotniska, boiska sportowe i pola golfowe, co oznaczało, że grunty rolne, na których były położone te obiekty, były a priori wykluczone z płatności bezpośrednich, niezależnie od tego, w jakim stopniu były one wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej. Brak wykazu obszarów automatycznie wyłączonych ze wsparcia oznacza, że w przypadku gruntów, na których – poza działalnością rolniczą – prowadzona jest również działalność pozarolnicza, kierownik biura powiatowego ARiMR, w toku postępowania o przyznanie płatności, każdorazowo ocenia, czy prowadzenie działalności rolniczej nie jest znacząco utrudnione przez intensywność, charakter, okres trwania i harmonogram działalności pozarolniczej. Jeżeli warunek ten jest spełniony, grunty zostaną objęte wsparciem.

Rodzaje płatności realizowanych w 2017 r.

 1. jednolita płatność obszarowa,
 2. płatność za zazielenienie,
 3. płatność dla młodych rolników,
 4. płatność dodatkowa,
 5. płatności związane z produkcją (płatność do bydła, płatność do krów, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność do roślin strączkowych przeznaczonych na ziarno, płatność do roślin pastewnych, płatność do buraków cukrowych, płatność do ziemniaków skrobiowych, płatność do pomidorów, płatność do truskawek, płatność do chmielu, płatność do lnu i płatność do konopi włóknistych),
 6. przejściowe wsparcie krajowe (płatność do tytoniu niezwiązana z produkcją).

Rolnicy uczestniczący w systemie dla małych gospodarstw, otrzymają płatność w ramach tego systemu, zastępującą wszystkie rodzaje wsparcia finansowane z budżetu unijnego. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 1250 euro/gospodarstwo (nie wliczając płatności niezwiązanej do tytoniu). Wystąpienie z systemu dla małych gospodarstw ze skutkiem od 2017 r. jest możliwe w terminie do 30 września br. (dłuższy termin został przewidziany w przypadku, o którym mowa w art. 27 ust. 11 i art. 28 ust. 12 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego), nie jest już natomiast możliwe przystąpienie do tego systemu.

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2017 r. można składać do 15 maja 2017 r. Możliwe jest również złożenie wniosku po tej dacie, nie później jednak niż do dnia 9 czerwca 2016 r., ale spowoduje to obniżenie kwoty płatności o 1% za każdy dzień roboczy zwłoki.

Podobnie jak w latach ubiegłych, wniosek o przyznanie płatności można złożyć przez Internet za pomocą aplikacji e-Wniosek dostępnej na stronie internetowej ARiMR.

Od 2017 r. uproszczone zostały zasady logowania oraz nadawania kodu dostępu do systemu teleinformatycznego ARiMR, zgodnie z którymi wnioskowanie o nadanie kodu dostępu będzie się odbywało jedynie drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie internetowej ARiMR. Jako login do systemu teleinformatycznego ARiMR należy podać numer identyfikacyjny producenta3. Kod dostępu będzie nadawany automatycznie po zalogowaniu, a następnie podaniu:

- 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej znajdującego się w ewidencji producentów, oraz

- ostatniej kwoty środków finansowych wypłaconych przez ARiMR w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o nadanie kodu dostępu. W przypadku gdy w tym roku ARiMR nie wypłaciła wnioskodawcy żadnych środków finansowych, należy wpisać cyfrę zero.

Po poprawnej weryfikacji system automatycznie założy beneficjentowi konto oraz pozwoli na wprowadzenie indywidualnego hasła celem zapewnienia możliwości ponownego logowania do systemu.

Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji e-Wniosek dostępne są na stronie internetowej ARiMR (http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/system-teleinformatyczny-arimr-wniosek-przez-internet.html).

 ***

Stawki poszczególnych płatności oblicza się poprzez podzielenie określonej dla danej płatności rocznej puli środków finansowych przez kwalifikującą się w danym roku do danego rodzaju płatności liczbę hektarów albo zwierząt.

***

Zasadniczo nie przyznaje się płatności bezpośrednich podmiotom, które administrują portami lotniczymi, wodociągami, stałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi, świadczą usługi przewozu kolejowego lub usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, a jednocześnie kwota ich płatności przekracza 5 000 EUR (kliknij tutaj , aby uzyskać więcej informacji o rolniku aktywnym zawodowo).

Poza „aktywnością zawodową”, warunkiem przyznania pomocy w ramach systemu wsparcia bezpośredniego jest posiadanie przynajmniej 1 ha gruntów kwalifikujących się do płatności, przy czym minimalna powierzchnia pojedynczej działki rolnej, która może być objęta płatnościami obszarowymi, to 0,1 ha. W przypadku rolników otrzymujących wsparcie związane z produkcją do zwierząt, nie jest konieczne spełnienie wymogu powierzchniowego (minimalna wielkość gospodarstwa 1 ha), ale wówczas kwota płatności musi wynosić przynajmniej 200 EUR.

Zgodnie z przepisami unijnymi, wnioskodawcom nie przyznaje się jakichkolwiek korzyści wynikających z sektorowego prawodawstwa rolnego, w tym płatności bezpośrednich, jeżeli warunki wymagane do uzyskania takich korzyści zostały sztucznie stworzone, w sprzeczności z celami tego prawodawstwa (np. nastąpił podział gospodarstwa w celu ominięcia limitów wsparcia).

***

W przypadku gdy działka rolna lub zwierzę, do których rolnik ubiega się o przyznanie płatności, stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, płatności bezpośrednie przysługują posiadaczowi zależnemu. Stosownie do art. 336 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz.380, z późn. zm.), posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny). Zatem, w odniesieniu do gruntów, płatności bezpośrednie przysługują osobie, która faktycznie użytkuje grunty, utrzymuje je w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska (zgodnie z normami) oraz wypełnia wymogi zasady wzajemnej zgodności. Płatności nie są przewidziane dla właścicieli, którzy, dysponując jedynie tytułem własności do gruntu, nie prowadzą na nim działalności rolniczej.

***

W przypadku przekazania gospodarstwa, a więc np. sprzedaży czy dzierżawy, najpóźniej do dnia 31 maja danego roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności przez przekazującego gospodarstwo, płatności otrzymuje przejmujący gospodarstwo, pod warunkiem, że do dnia 30 czerwca tego roku złoży odpowiedni wniosek. Jeżeli przekazanie gospodarstwa nastąpiło po 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności przez przekazującego gospodarstwo, wówczas płatności przysługują przekazującemu, jeżeli zostaną spełnione warunki ich przyznania.

W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności do dnia doręczenia decyzji w sprawie ich przyznania, płatności te przysługują spadkobiercy, jeżeli:

 • grunty, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych, były w posiadaniu rolnika lub jego spadkobiercy w dniu 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek;
 • zwierzęta, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności do zwierząt, były w posiadaniu rolnika lub jego spadkobiercy przez okres, w jakim posiadanie zwierząt jest warunkiem przyznania tych płatności;
 • spełnia on warunki przyznania danej płatności.

W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła po doręczeniu skierowanej do niego decyzji w sprawie przyznania płatności, prawa, które przysługiwałyby spadkodawcy jako stronie postępowania, przysługują jego spadkobiercy.

***

Płatności bezpośrednie przyznawane są do powierzchni użytków rolnych wykorzystywanych przez cały rok kalendarzowy (z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych) do prowadzenia działalności rolniczej lub wykorzystywanych głównie do prowadzenia działalności rolniczej. Ponadto płatnościami mogą być objęte powierzchnie uprawnione do płatności w 2008 r., które po tej dacie przestały spełniać warunki kwalifikowalności w wyniku zalesienia i zobowiązania rolnośrodowiskowego wynikającego ze stosowania schematów pomocowych w ramach II filaru WPR.

Użytki rolne to grunty orne, trwałe użytki zielone, pastwiska trwałe lub uprawy trwałe, w tym szkółki i zagajniki o krótkiej rotacji. Zagajniki o krótkiej rotacji tworzą jednolite gatunkowo uprawy drzew z rodzajów brzoza, topola lub wierzba o powierzchni co najmniej 0,1 ha (warunkiem przyznania płatności do powierzchni tych upraw jest ponadto dokonywanie zbioru plonu w cyklu nie dłuższym niż: 10 lat w przypadku upraw brzozy i 8 lat w przypadku pozostałych upraw).

Prowadzenie działalności rolniczej polega na produkcji, hodowli lub uprawie produktów rolnych lub utrzymywaniu użytków rolnych w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy bez konieczności podejmowania działań przygotowawczych wykraczających ponad zwykłe praktyki rolnicze.

Grunty uznaje się za pozostające w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy, jeżeli został na nich przeprowadzony przynajmniej jeden zabieg agrotechniczny, mający na celu usunięcie lub zniszczenie niepożądanej roślinności, w terminie do dnia 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, a w przypadku gruntów, na których znajdują się cenne siedliska przyrodnicze oraz siedliska lęgowe ptaków, zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach:

 • „Programu rolnośrodowiskowego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – w terminie i zakresie określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
 • „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – w terminie i zakresie określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na gruntach ugorowanych, które zostały zadeklarowane we wniosku o przyznanie płatności jako obszar proekologiczny, ww. zabieg agrotechniczny, mający na celu usunięcie lub zniszczenie niepożądanej roślinności, należy wykonać w terminie do dnia 31 października roku, w którym został złożony ten wniosek.

Płatnościami mogą być objęte również powierzchnie zajmowane przez elementy krajobrazu, położone w obrębie gruntów deklarowanych do płatności. Do elementów tych zalicza się elementy podlegające zachowaniu w ramach norm, a więc rowy do 2 m szerokości, drzewa będące pomnikami przyrody, oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2 oraz elementy krajobrazu, tj. powierzchnie zajęte przez nieutwardzone drogi dojazdowe, pasy zadrzewień, żywopłoty, ściany tarasów, których szerokość nie przekracza 2 m, grunty orne oraz trwałe użytki zielone, na których znajdują się pojedyncze drzewa, o ile ich zagęszczenie na hektar nie przekracza 100 drzew i działalność rolnicza na tych gruntach prowadzona jest w podobny sposób, jak na działkach rolnych bez drzew. Do płatności kwalifikuje się także powierzchnia stref buforowych.

***

W przypadku upraw konopi włóknistych, płatności obszarowe przysługują do powierzchni nie większej niż powierzchnia objęta zezwoleniem wydanym zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz.224, z późn. zm.). Nie dotyczy to jednak upraw konopi prowadzonych przez jednostki naukowe oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, w ramach działalności statutowej, a także przez podmioty zajmujące się hodowlą roślin i stosujące konopie włókniste w celach izolacyjnych (zgodnie z art. 49 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii).

Jednolita płatność obszarowa

Jednolita płatność obszarowa przysługuje do całkowitej powierzchni gruntów rolnych, na których prowadzona jest działalność rolnicza, przy czym maksymalna kwota na gospodarstwo, która może zostać przyznana w formie tej płatności, to 150 tys. EUR. Wynika to ze stosowania tzw. mechanizmu degresywności, który polega na redukcji jednolitej płatności obszarowej o 100% nadwyżki kwoty tej płatności ponad 150 tys. EUR. Kwota uzyskana w wyniku stosowania tego mechanizmu zasila budżet PROW.

Płatność za zazielenienie

Wszyscy rolnicy uprawnieni do jednolitej płatności obszarowej są zobowiązani do realizacji zazielenienia. W zależności od ilości posiadanych w gospodarstwie gruntów ornych oraz udziału trwałych użytków zielonych, rolnicy są zobowiązani do przestrzegania jednej, dwóch lub trzech praktyk zazielenienia.

Zazielenienie jest realizowane przez:

 • dywersyfikację upraw,
 • utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ),
 • utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA - ang. ecological focus area).

Ponadto możliwa jest realizacja dywersyfikacji upraw poprzez praktyki równoważne w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przepisy unijne przewidują szereg wykluczeń z obowiązku ich stosowania, m.in. gospodarstwa, w których ponad 75% użytków rolnych to trwałe użytki zielone lub gospodarstwa o wysokim (ponad 75%) udziale gruntów ornych wykorzystywanych do produkcji traw lub innych zielnych roślin pastewnych albo ugorowanych, z uwagi na korzystne oddziaływanie na środowisko, są zwolnione z obowiązku realizacji dywersyfikacji upraw lub utrzymywania obszarów proekologicznych.

Szczegółowe informacje o zazielenieniu

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 1,33 MB)

Płatność dla młodych rolników

Płatność dla młodych rolników kierowana jest do rolników, którzy po raz pierwszy rozpoczynają działalność w gospodarstwie rolnym lub którzy rozpoczęli już taką działalność w ciągu 5 lat przed pierwszym złożeniem wniosku w ramach jednolitej płatności obszarowej, oraz których wiek w pierwszym roku składania wniosku nie przekracza 40 lat. Ma ona formę płatności powierzchniowej, a jej stawka wynosi 25% średniej krajowej płatności na hektar. Przyznawana jest do powierzchni gruntów objętych jednolitą płatnością obszarową, nie większej jednak niż 50 ha.

Płatność dla młodych rolników jest przyznawana również osobom prawnym oraz grupom osób pod warunkiem, że przynajmniej jedna osoba fizyczna, która w pierwszym roku składania przez osobę prawną lub grupę osób wniosku o przyznanie płatności dla młodego rolnika nie przekracza 40 lat oraz która rozpoczęła sprawowanie kontroli nad osobą prawną lub grupą osób w ciągu 5 lat przed dniem złożenia przez osobę prawną lub grupę osób pierwszego wniosku o przyznanie płatności dla młodego rolnika. Ponadto osoba ta sprawuje faktyczną i trwałą kontrolę nad daną osobą prawną lub grupą osób w zakresie decyzji dotyczących zarządzania, korzyści i ryzyka finansowego.

Płatność dodatkowa

Płatność dodatkowa przysługuje do powierzchni gruntów objętych jednolitą płatnością obszarową mieszczącej się w przedziale 3,01-30 ha (maksymalnie do powierzchni 27 ha na gospodarstwo). Beneficjentami tej płatności są zatem rolnicy posiadający gospodarstwa o powierzchni większej niż 3 ha.

Płatności związane z produkcją

W ramach wsparcia związanego z produkcją realizowane są 4 płatności w sektorach produkcji zwierzęcej (bydło, krowy, owce, kozy) oraz w 8 płatności w sektorach produkcji roślinnej (rośliny strączkowe przeznaczone na ziarno, rośliny pastewne, buraki cukrowe, ziemniaki skrobiowe, pomidory, owoce miękkie, chmiel, len, konopie włókniste).

Płatności do zwierząt

Płatność do bydła przysługuje rolnikom posiadającym co najmniej 3 sztuki bydła (dowolnej płci) w wieku nieprzekraczającym 24 miesięcy. Przyznawana jest do liczby sztuk zwierząt kwalifikujących się do płatności w gospodarstwie, nie większej jednak niż 20 sztuk.

Płatność do krów przysługuje rolnikom posiadającym co najmniej 3 krowy w wieku ponad 24 miesięcy. Przyznawana jest do liczby sztuk zwierząt kwalifikujących się do płatności w gospodarstwie, nie większej jednak niż 20 sztuk.

Płatność do owiec przysługuje rolnikom posiadającym co najmniej 10 maciorek owczych w wieku co najmniej 12 miesięcy. Przyznawana jest do wszystkich zwierząt w gospodarstwie (brak limitu).

Płatność do kóz przysługuje rolnikom posiadającym co najmniej 5 samic kozy w wieku co najmniej 12 miesięcy. Wypłacana jest do wszystkich zwierząt w gospodarstwie (brak limitu).

Zwierzęta zgłaszane do płatności powinny spełniać wymagania w zakresie identyfikacji i rejestracji (w przypadku płatności do bydła, krów i kóz – najpóźniej od dnia złożenia wniosku, w przypadku płatności do owiec – najpóźniej od dnia 15 marca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tych płatności). Oznacza to, że płatnością mogą zostać objęte zwierzęta zarejestrowane i poprawnie zidentyfikowane w momencie składania wniosku (w przypadku bydła, krów i kóz) albo w dniu 15 marca roku składania wniosku (w przypadku owiec), bez względu na ewentualne braki występujące we wcześniejszym okresie.

Płatności przyznawane są do zwierząt w określonym wieku, który jest ustalany na dzień 15 maja roku złożenia wniosku.

Warunkiem otrzymania płatności jest posiadanie ich w tzw. okresie przetrzymywania. W okresie tym zwierzęta muszą przebywać w siedzibie stada lub w miejscu, którego adres został podany w oświadczeniu załączonym do wniosku. W przypadku zwierząt zgłoszonych do płatności do bydła, płatności do krów oraz płatności do kóz, okres ten obejmuje 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności. Natomiast w przypadku zwierząt zgłoszonych do płatności do owiec, okres przetrzymywania trwa od dnia 15 marca do dnia 15 kwietnia roku składania wniosków.

W przypadku sektora owiec i sektora kóz procedura wnioskowania o płatności jest uproszczona. Rolnik we wniosku jedynie zaznacza, że ubiega się o płatności do owiec lub kóz – bez konieczności wpisywania numerów identyfikacyjnych tych zwierząt. Zapewnia to oszczędność czasu i brak ryzyka popełnienia błędu. Zgłoszenie do IRZ faktu, że zwierzę opuściło gospodarstwo w okresie przetrzymywania, zastępuje pisemne wycofanie wniosku o płatność do owiec lub kóz.

W trakcie okresu przetrzymywania możliwe jest zastąpienie zwierząt. Zastępujące zwierzęta muszą spełniać warunki kwalifikowalności. Rolnik, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia powodującego konieczność zastąpienia zwierzęcia, musi wejść w posiadanie nowego zwierzęcia oraz poinformować o zastąpieniu kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję). Możliwe jest również zastąpienie danej sztuki inną, przebywającą do tej pory w gospodarstwie (nie ma obowiązku zakupu nowego zwierzęcia).

Płatnościami związanymi z produkcją mogą być objęte również zwierzęta, do których przyznawane jest wsparcie w ramach programu ochrony zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie PROW.

Płatności do upraw

Wszystkie płatności związane z produkcją realizowane w sektorach produkcji roślinnej mają postać płatności obszarowych, tj. przyznawane są do powierzchni upraw. Jedna z tych płatności ma charakter regionalny (wsparcie w sektorze chmielu), pozostałe mają zasięg ogólnokrajowy.

Płatność do roślin strączkowych przeznaczonych na ziarno przysługuje do powierzchni upraw następujących roślin (również w przypadku upraw tych roślin w formie mieszanek):

 1. bobik;
 2. groch siewny, w tym peluszka, z wyłączeniem grochu siewnego cukrowego i grochu siewnego łuskowego;
 3. łubin biały;
 4. łubin wąskolistny;
 5. łubin żółty;
 6. soja zwyczajna.

Warunkiem przyznania płatności jest dokonanie zbioru ziarna (nasion). Płatność mama charakter degresywny – wyższa stawka stosowana jest do pierwszych 75 ha upraw w gospodarstwie, niższa do powierzchni powyżej 75 ha.

Płatność do roślin pastewnych przysługuje do powierzchni upraw roślin wykorzystywanych głównie do produkcji pasz objętościowych:

 1. esparceta siewna;
 2. koniczyna czerwona;
 3. koniczyna biała;
 4. koniczyna białoróżowa;
 5. koniczyna perska;
 6. koniczyna krwistoczerwona;
 7. komonica zwyczajna;
 8. lędźwian;
 9. lucerna siewna;
 10. lucerna mieszańcowa;
 11. lucerna chmielowa;
 12. nostrzyk biały;
 13. seradela uprawna;
 14. wyka kosmata;
 15. wyka siewna.

Płatność przysługuje również w przypadku upraw tych roślin w formie mieszanek oraz w przypadku upraw tych roślin w formie mieszanek z roślinami strączkowymi przeznczonymi na ziarno. W przypadku wyki siewnej i wyki kosmatej dopuszcza się ponadto uprawę z rośliną podporową spoza tej listy.

Uprawa zgłoszona do wsparcia nie może zostać przeznaczona na zielony nawóz. Płatnością może być objęte nie więcej niż 75 ha upraw w gospodarstwie.

Wnioski o przyznanie tej płatności mogą składać również rolnicy, którzy w danym roku ubiegają się o wsparcie w ramach:

1) pakietu Rolnictwo zrównoważone w programie rolno-środowiskowym PROW 2007-2013 lub rolno-środowiskowo-klimatycznym PROW 2014-2020;

2) pakietu Rolnictwo ekologiczne w programie rolno-środowiskowym PROW 2007-2013 lub działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020.

Płatność do buraków cukrowychprzyznawana jest rolnikom, którzy zawarli umowy dostawy z producentami cukru (warunek ten uznaje się za spełniony również w przypadku zawarcia umowy z grupą producentów rolnych, uznaną organizacją producentów lub uznanym zrzeszeniem organizacji producentów). Wsparcie przysługuje do powierzchni upraw buraków cukrowych,nie większej niż powierzchnia wskazana w umowie.

Płatność do ziemniaków skrobiowych przyznawana jest rolnikom, którzy zawarli umowy na uprawę ziemniaków skrobiowych z producentami skrobi lub wyrobów skrobiowych (warunek ten uznaje się za spełniony również w przypadku zawarcia umowy z grupą producentów rolnych, uznaną organizacją producentów lub uznanym zrzeszeniem organizacji producentów). Wsparcie przysługuje do powierzchni upraw ziemniaków skrobiowych, nie większej niż powierzchnia wskazana w umowie.

Płatność do pomidorów  przyznawana jest rolnikom, którzy zawarli umowy na uprawę pomidorów z przetwórcami warzyw (warunek ten uznaje się za spełniony również w przypadku zawarcia umowy z grupą producentów rolnych, uznaną organizacją producentów lub uznanym zrzeszeniem organizacji producentów). Wsparcie przysługuje do powierzchni upraw pomidorów, nie większej niż powierzchnia wskazana w umowie.

Płatność do owoców miękkich  przysługuje do powierzchni upraw truskawek. Nie jest wymagana umowa kontraktacji, co pozwala na objęcie płatnością nie tylko powierzchni upraw owoców kierowanych do przetwórstwa, lecz również wysokiej jakości owoców konsumpcyjnych, w tym owoców przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.

Płatność do chmielu  przysługuje do powierzchni upraw chmielu. Plantacja musi spełniać określone warunki dotyczące gęstości sadzonek (1 300 sadzonek na hektar) oraz wyposażenia w konstrukcję nośną i zewnętrzne odciągi kotwiczne.

Wsparcie ma zasięg regionalny. Przysługuje do upraw chmielu zlokalizowanych w:

1) rejonie lubelskim obejmującym powiaty: biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, kielecki, kozienicki, krasnostawski, kraśnicki, lipski, lubaczowski, lubartowski, lubelski, łańcucki, łęczyński, łukowski, opolski z siedzibą władz w Opolu Lubelskim, puławski, radzyński, starachowicki, świdnicki z siedzibą władz w Świdniku, tomaszowski z siedzibą władz w Tomaszowie Lubelskim, włodawski, zamojski i zwoleński;

2) rejonie wielkopolskim obejmującym powiaty: bydgoski, gorzowski, gostyński, grodziski z siedzibą władz w Grodzisku Wielkopolskim, kępiński, koszaliński, krotoszyński, nakielski, nowotomyski, poznański, rawicki, słupecki, wolsztyński, żagański, żarski i żniński;

3) rejonie dolnośląskim obejmującym powiaty: kłodzki, nyski, oleśnicki, piotrkowski, wrocławski i zawierciański.

Płatność do lnu  przysługuje do powierzchni uprawy lnu. Nie jest wymagane posiadanie umowy.

Płatność do konopi włóknistych  przysługuje do powierzchni upraw konopi włóknistych, o ile rolnik stosuje odmiany zawierające w uprawie polowej maksymalnie 0,2% tetrahydrokanabinolu (THC) w suchej masie rośliny.

Wymagane jest posiadanie zezwolenia wydanego na podstawie art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224, z późn. zm.) rolnikowi, małżonkowi rolnika albo co najmniej jednemu ze współposiadaczy gruntów. Płatność przysługuje do powierzchni nie większej niż powierzchnia objęta tym zezwoleniem.

Przejściowe wsparcie krajowe

W ramach przejściowego wsparcia krajowego realizowana jest płatność do tytoniu.

Zgodnie z przepisami unijnymi, warunki przyznawania wsparcia krajowego muszą być identyczne do tych, które zostały zatwierdzone w odniesieniu do 2013 r. Oznacza to, że wsparcie w sektorze tytoniu może być przyznawane jedynie w formie niezwiązanej z produkcją.

Płatność do tytoniu przysługuje rolnikowi, który:

1) spełnia warunki przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożył wniosek o jej przyznanie;

2) w dniu 14 marca 2012 r. był wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 33fd ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868) (w brzmieniu z dnia 11 kwietnia 2008 r., Dz. U. Nr 52, poz. 303).

Płatność do tytoniu przysługuje do indywidualnej ilości referencyjnej stanowiącej ilość surowca tytoniowego wyprodukowanego w ramach umowy kontraktacji lub umowy na uprawę tytoniu zawartej w 2005 r. lub w 2006 r.

--------------

1W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie tych płatności.

2W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika albo wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne (z wyłączeniem ww. przypadku śmierci rolnika) w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie tych płatności

3Numer producenta o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.