Wysokość płatności bezpośrednich stosowanych w 2015 r.

Kurs wymiany, po którym przeliczane są płatności bezpośrednie za 2015 r. został ustalony na poziomie 4,2448 zł za 1 EUR1.

Stawki płatności bezpośrednich stosowane w 2015 r. wynoszą:

 1. Jednolita płatność obszarowa - 453,70 zł/ha
 2. Płatność za zazielenienie - 304,31 zł/ha
 3. Płatność dla młodego rolnika - 258,97 zł/ha
 4. Płatność dodatkowa - 170,22 zł/ha*
 5. Płatność do bydła - 261,37 zł/szt.
 6. Płatność do krów - 314,28 zł/szt.
 7. Płatność do owiec - 116,56 zł/szt.
 8. Płatność do kóz - 77,80 zł/szt.
 9. Płatność do roślin wysokobiałkowych - 415,21 zł/ha
 10. Płatność do chmielu - 2 311,32 zł/ha
 11. Płatność do ziemniaków skrobiowych - 1 387,12 zł/ha
 12. Płatność do buraków cukrowych - 2 138,45 zł/ha
 13. Płatność do pomidorów - 4 272,62 zł/ha
 14. Płatność do owoców miękkich - 927,65 zł/ha
 15. Płatność do lnu - 411,92 zł/ha
 16. Płatność do konopi włóknistych - 572,49 zł/ha
 17. Płatność do tytoniu - Virginia - 4,34 zł/kg
 18. Płatność do tytoniu - pozostały tytoń - 3,05 zł/kg

*Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wielkości zmniejszenia (redukcji) stawki płatności dodatkowej za 2015 r. (Dz. U. poz. 316), wysokość stawki płatności została pomniejszona o 0,11 zł/ha.

Maksymalna łączna kwota przeznaczona w Polsce na płatności bezpośrednie za 2015 r. wynosi ponad 14,494 mld zł (3,414 mld euro)2. Kwoty przeznaczone na poszczególne płatności przedstawia poniższa Tabela.

Rodzaj płatności bezpośrednich

Koperta finansowa na rok 2015

[tys. euro]

[tys. zł]

Jednolita płatność obszarowa

      1 511 186   

        6 414 684   

Płatność za zazielenienie

      1 013 581   

        4 302 449   

Płatność dodatkowa

         280 424   

        1 190 344   

Płatność dla młodego rolnika

           66 622   

           282 795   

Płatność do bydła

         171 795   

           729 233   

Płatność do krów

         151 924   

           644 889   

Płatność do owiec

             4 656   

             19 763   

Płatność do kóz

               266   

               1 131   

Płatność do roślin wysokobiałkowych

           67 572   

           286 830   

Płatność do chmielu

               837   

               3 553   

Płatność do ziemniaków skrobiowych

             8 664   

             36 777   

Płatność do buraków cukrowych

           81 200   

           344 678   

Płatność do pomidorów

             4 212   

             17 879   

Płatność do owoców miękkich

           15 000   

             63 672   

Płatność do lnu

               571   

               2 425   

Płatność do konopi włóknistych

                 93   

                 395   

Płatność do tytoniu - grupa Virginia 

           23 119   

             98 134   

Płatność do tytoniu - pozostały tytoń

           12 976   

             55 079   

-------------------

1 Zgodnie z art. 106 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013, do określenia ww. stawek płatności przyjęto kurs wymiany Europejskiego Banku Centralnego z dnia 30 września 2015 r.

2 Podana kwota nie uwzględnia redukcji kwoty jednolitej płatności obszarowej powyżej 150 tys. euro.