System płatności dla małych gospodarstw

Rolnicy uczestniczący w systemie płatności dla małych gospodarstw są zwolnieni z kontroli norm i wymogów zasady wzajemnej zgodności, a także z obowiązku stosowania praktyk w zakresie zazielenienia.

Do systemu rolnicy mogą przystąpić tylko w pierwszym roku jego stosowania, tj. w roku 2015. Rolnicy otrzymujący z tytułu płatności bezpośrednich nie więcej niż 1 250 EUR/ gospodarstwo zostaną włączeni do systemu automatycznie, chyba że nie wyrażą na to zgody. Pozostali rolnicy mogą przystąpić na wniosek złożony w terminie do dnia 10 lipca 2015 r.[1] (zaznaczając odpowiednią pozycję w formularzu wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich lub wypełniając odrębny formularz opracowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

W przypadku, gdy rolnik nie wyraża zgody na włączenie do systemu, należy o tym poinformować Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia 10 lipca 2015 r.[1] (we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich lub na odrębnym formularzu opracowanym przez ARiMR). Wystąpienie z systemu możliwe będzie również w kolejnych latach. Rolnik, który wystąpi z systemu dla małych gospodarstw nie będzie miał możliwości ponownego w nim udziału.

Kwota wsparcia w ramach systemu dla małych gospodarstw wynosi nie więcej niż 1 250 EUR/gosp. (bez uwzględnienia płatności niezwiązanej do tytoniu). Kwota ta jest określana dla każdego rolnika indywidualnie, jako suma wszystkich płatności, do których otrzymania rolnik byłby uprawniony, gdyby pozostał w systemie standardowym.

Do systemu dla małych gospodarstw może przystąpić każde gospodarstwo (brak jest jakichkolwiek ograniczeń, np. w zakresie powierzchni użytków rolnych).

Rolnicy kwalifikujący się do systemu dla małych gospodarstw rolnych będą mogli skorzystać ze specjalnego instrumentu w ramach PROW 2014-2020. Pomoc przyznana zostanie tym rolnikom, którzy trwale przekażą swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi na powiększenie gospodarstwa. Wysokość tego wsparcia w ramach PROW stanowić będzie 120% rocznego wsparcia, do otrzymania którego beneficjent kwalifikowałby się w ramach systemu dla małych gospodarstw w I filarze WPR. Pomoc wypłacona zostanie jednorazowo – za okres od dnia przekazania gospodarstwa rolnego do dnia 31 grudnia 2020 r.

[1] Jest to zmiana w stosunku do pierwotnie planowanego terminu, wprowadzona ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 653).