PŁATNOŚĆ NIEZWIĄZANA DO TYTONIU

Od 2010 r. płatność do tytoniu w ramach płatności uzupełniających realizowana jest wyłącznie w formie niezwiązanej z produkcją. Płatność ta przysługuje rolnikowi, który w dniu 14 marca 2012 r. był wpisany do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej.

Płatność do tytoniu może zostać przyznana również rolnikowi, który w dniu 14 marca 2012 r. nie był wpisany do rejestru, jeżeli:

1) małżonek rolnika wnioskującego o tę płatność był w tym dniu wpisany do tego rejestru, nawet jeżeli osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w dniu 14 marca 2012 r., albo

2) rolnik lub jego małżonek odziedziczył gospodarstwo rolne osoby, która w tym dniu była wpisana do tego rejestru, albo

3) rolnik lub jego małżonek nabył w całości gospodarstwo rolne osoby, która w tym dniu była wpisana do tego rejestru, a zbywca gospodarstwa wyraził pisemną zgodę na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu nabywcy gospodarstwa rolnego, albo

4) do dnia 14 marca 2012 r. nabył on z mocy ustawy prawo do uzyskania płatności niezwiązanej, a nabycie tego prawa nie zostało stwierdzone decyzją w sprawie stwierdzenia nabycia, z mocy ustawy, prawa do uzyskania płatności niezwiązanej.

Płatność do tytoniu przysługuje do indywidualnej ilości referencyjnej stanowiącej ilość surowca tytoniowego wyprodukowanego w ramach umowy kontraktacji lub umowy na uprawę tytoniu zawartej w 2005 r. lub w 2006 r.

W przypadku gdy w dniu 14 marca 2012 r. do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej, poza rolnikiem wnioskującym o płatność do tytoniu, był wpisany małżonek tego rolnika lub spadkodawca lub zbywca gospodarstwa rolnego, płatność do tytoniu przysługuje do sumy indywidualnej ilości referencyjnej określonej dla tego rolnika oraz dla małżonka tego rolnika lub spadkodawcy lub zbywcy gospodarstwa rolnego.