PŁATNOŚĆ DO KRÓW

O płatność do krów mogą ubiegać się rolnicy, którzy spełniają warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i posiadają w dniu 31 maja roku składania wniosku nie więcej niż 10 samic z gatunku bydła domowego w wieku co najmniej 36 miesięcy, niezależnie od kierunku ich użytkowania (mleczny, mięsny). Stan posiadania zwierząt potwierdzany jest na podstawie wpisu do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Do wsparcia w danym roku nie będą mogły zostać zakwalifikowane zwierzęta, które zostały zgłoszone do rejestru po dniu 7 czerwca roku, w którym złożony został wniosek o przyznanie płatności. Termin ten został ustalony z uwzględnieniem przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Celem wsparcia skierowanego do rolników utrzymujących krowy jest zachowanie produkcji mleczarskiej oraz produkcji wołowiny i cielęciny w małych gospodarstwach położonych na obszarach wrażliwych gospodarczo (duże rozdrobnienie gospodarstw) oraz środowiskowo (obszary górskie).

Płatność do krów ma więc charakter regionalny i jest realizowana w rejonach odznaczających się szczególną wrażliwością pod względem gospodarczym i środowiskowym, w których producenci doświadczają szczególnych niedogodności z tego tytułu. Wsparcie to jest zatem skierowane do rolników posiadających stada w następujących województwach: lubelskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim.

Wyłączone ze wsparcia są zwierzęta, które w danym roku zostały zadeklarowane we wniosku o przyznanie pomocy w ramach programu rolno-środowiskowego PROW, co wynika z unijnego zakazu tzw. „podwójnego finansowania”.