PŁATNOŚC DO SUROWCA TYTONIOWEGO WYSOKIEJ JAKOŚCI

O płatność do surowca tytoniowego(płatność do tytoniu) może ubiegać się rolnik, który spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i w danym roku złożył wniosek o przyznanie tej płatności. Ponadto, rolnik ten musi zawrzeć, w terminie do dnia 14 marca roku zbioru, umowę na uprawę tytoniu z pierwszym przetwórcą surowca tytoniowego wpisanym do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego lub umowę kontraktacji w ramach umowy na uprawę tytoniu zawartej przez grupę producentów tytoniu z pierwszym przetwórcą surowca tytoniowego wpisanym do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego

Warunkiem otrzymania wsparcia jest prowadzenie uprawy tytoniu w rejonach uprawy tytoniu. Surowiec tytoniowy musi być następnie dostarczony, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku zbioru pierwszemu przetwórcy surowca tytoniowego oraz odebrany i oznaczony zgodnie z przepisami ustawy.

Płatność do tytoniu przysługuje za ilość tego surowca spełniającego odpowiednie wymagania jakościowe. Płatność nie będzie wypłacana do ilości surowca przekraczającego ilość wynikającą z umowy na uprawę tytoniu lub umowy kontraktacji.

Ze względu na fakt, że termin skupu surowca tytoniowego mija 31 marca roku następującego po roku zbioru, po którym to terminie musi nastąpić przekazanie informacji przez Agencję Rynku Rolnego (ARR) na temat skupionego surowca do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), a płatności bezpośrednie są przyznawane w jednej decyzji, decyzje w sprawie przyznania tych płatności dla rolników ubiegających się o płatność do tytoniu nie będą wydawane przed dniem 15 kwietnia roku następującego po roku zbioru.

Rejony uprawy tytoniu

Płatność do tytoniu przysługuje, jeśli działka, na której jest uprawiany tytoń znajduje się w jednym z rejonów uprawy tytoniu. Rejony te obejmują: rejon lubelsko – podkarpacki, rejon świętokrzysko – małopolski, rejon kujawsko – pomorski, rejon mazurski oraz rejon dolnośląski. Szczegółowa lista powiatów wchodzących w skład poszczególnych rejonów zawarta została w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rejonów uprawy tytoniu (Dz. U. z 2012 r. poz. 276).

Wymagania jakościowe

Płatność do tytoniu przysługuje do surowca spełniającego najwyższe wymagania jakościowe. Wymagania te określone zostały na podstawie kryteriów dotychczas stosowanych przez głównych pierwszych przetwórców w Polsce, w I klasie jakości surowca (I i II w przypadku Virginii).

Tytoń jasny z grupy odmian tytoniu typu Virginia powinien spełniać następujące wymagania jakościowe:

 1. liście tytoniu powinny być pełnożółte, z wyłączeniem bladożółtych, albo jasnopomarańczowe, z dopuszczalnym zabarwieniem jasnobrunatnym, pokrywającym do 30% powierzchni blaszki liściowej, wynikającym z dojrzałości;
 2. liście tytoniu powinny być dojrzałe, cienkie do średniomięsistych o elastycznej, otwartej strukturze;
 3. wielkość uszkodzeń mechanicznych może wynosić maksymalnie 20% powierzchni blaszki liściowej tytoniu;
 4. wielkość uszkodzeń chorobowych innych niż porażenie pleśnią lub zgnilizną twardzikową może wynosić maksymalnie 10% powierzchni blaszki liściowej tytoniu;
 5. wilgotność liści tytoniu może wynosić maksymalnie 19%.

Tytoń jasny z grupy odmian tytoniu typu Burley powinien spełniać następujące wymagania jakościowe:

 1. liście tytoniu powinny mieć intensywną barwę od jasnobrunatnej do czerwonobrunatnej i brunatnej;
 2. liście tytoniu powinny być posegregowane w sposób jednolity pod względem kolorystycznym;
 3. liście tytoniu powinny być dojrzałe, cienkie do średniomięsistych, o otwartej, porowatej strukturze;
 4. wielkość uszkodzeń (mechanicznych i chorobowych innych niż porażenie pleśnią lub zgnilizną twardzikową) może wynosić maksymalnie 20% powierzchni blaszki liściowej tytoniu;
 5. wilgotność liści tytoniu może wynosić maksymalnie 21%.

Tytoń ciemny suszony powietrzem powinien spełniać następujące wymagania jakościowe:

 1. liście tytoniu powinny mieć barwę brunatną albo jasnobrunatną albo czerwonobrunatną;
 2. liście tytoniu powinny mieć czysty zapach, nie powinny mieć zapachu dymu, chyba że tytoń jest dowędzany;
 3. liście tytoniu powinny być dojrzałe, elastyczne o zwięzłej, otwartej strukturze,
 4. wielkość uszkodzeń (mechanicznych i chorobowych innych niż porażenie pleśnią lub zgnilizną twardzikową) może wynosić maksymalnie 20% powierzchni blaszki liściowej tytoniu;
 5. wilgotność liści tytoniu może wynosić maksymalnie 21%.

Tytoń ciemny suszony powietrzem z możliwością dosuszania lub wędzenia powinien spełniać następujące wymagania jakościowe:

 1. liście tytoniu powinny mieć barwę jasnobrunatną do ciemnobrunatnej – w przypadku tytoniu niewędzonego;
 2. liście tytoniu powinny być intensywnie wędzone i powinny mieć jednolite intensywne zabarwienie ciemnobrązowe – w przypadku tytoniu wędzonego,
 3. liście tytoniu powinny być dojrzałe o otwartej, porowatej strukturze;
 4. wielkość uszkodzeń (mechanicznych i chorobowych innych niż porażenie pleśnią lub zgnilizną twardzikową) może wynosić maksymalnie 20% powierzchni blaszki liściowej tytoniu;
 5. wilgotność liści tytoniu może wynosić maksymalnie 23%.

Ponadto, w każdej grupie odmian tytoniu stanowiącego partię surowca tytoniowego:

1) nie powinny znajdować się:

a) liście tytoniu:

- porażone pleśnią lub zgnilizną twardzikową,

- zmurszałe, zbutwiałe, zgniłe, przemarznięte, mające zapach nienaturalny dla danej odmiany, w szczególności zapach wędzenia, dymu, obory, stęchlizny lub pleśni,

b) luźne kawałki liści tytoniu,

c) zanieczyszczenia w postaci materiałów syntetycznych;

2) dopuszcza się liście tytoniu nadspodakowe, środkowe i podwierzchołkowe;

3) zawartość piasku i zabrudzeń może wynosić maksymalnie 3%.

Umowa na uprawę tytoniu

Umowę na uprawę tytoniu zawiera rolnik (jeśli nie jest członkiem grupy producentów) lub grupa producentów (w ramach umów kontraktacji zawieranych ze swoimi członkami). Umowę na uprawę tytoniu zawiera się oddzielnie dla każdej z grup odmian tytoniu. W umowie na uprawę tytoniu powinny się w szczególności znaleźć następujące elementy:

1) zobowiązanie do wytworzenia w rejonie uprawy tytoniu i dostarczenia zatwierdzonemu pierwszemu przetwórcy oznaczonej ilości surowca tytoniowego,

2) ze strony pierwszego przetwórcy zobowiązanie do odbioru w umówionym terminie i zapłacenia za surowiec umówionej ceny,

3) grupa odmian tytoniu,

4) rejon uprawy tytoniu oraz położenie działki ewidencyjnej, z podaniem: powiatu, gminy oraz numeru obrębu ewidencyjnego, w granicach którego jest położona działka ewidencyjna, i numeru ewidencyjnego tej działki określonego na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego

5) numer identyfikacyjny rolnika,

6) określenie wymagań jakościowych dostarczanego surowca tytoniowego,

7) termin płatności za dostarczony surowiec tytoniowy, nie dłuższy niż miesiąc, licząc od dnia dostarczenia,

8) lista rolników będących członkami grupy producentów tytoniu wraz z informacjami, o których mowa w pkt 2 i 3, oraz informację o ilości surowca tytoniowego przewidzianej do dostarczenia, jeżeli umowa została zawarta z grupą producentów tytoniu.

Rolnik zobowiązany jest dołączyć umowę na uprawę tytoniu (lub oświadczenie o zawarciu umowy kontraktacji jeśli jest członkiem grupy producentów) do wniosku o przyznanie płatności. Dodatkowo, grupa producentów zobowiązana jest przekazać dyrektorowi oddziału regionalnego ARiMR właściwemu ze względu na siedzibę grupy kopię umowy na uprawę tytoniu w terminie do dnia 31 maja roku, w którym została ona zawarta.

Pierwszy przetwórca

Zatwierdzenie pierwszego przetwórcy surowca tytoniowego dokonuje, na wniosek i w drodze decyzji administracyjnej, dyrektor oddziału terenowego ARR. Prezes ARR prowadzi rejestr zatwierdzonych pierwszych przetwórców, który dostępny jest na stronach internetowych ARR oraz stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pierwszym przetwórcą surowca tytoniowego może być podmiot wykonujący działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Punkt odbioru surowca i odpowiednie oznaczenie tytoniu

Surowiec tytoniowy należy dostarczyć do zatwierdzonego punktu odbioru surowca tytoniowego. Poszczególne jego partie powinny być oznaczane w sposób umożliwiający ustalenie:

1) ilości surowca tytoniowego;

2) rolnika, który wytworzył ten surowiec tytoniowy, w szczególności na podstawie wskazanego numeru identyfikacyjnego;

3) pierwszego przetwórcy surowca tytoniowego odbierającego daną partię surowca tytoniowego;

4) grupy odmian tytoniu;

5) daty dostawy do punktu odbioru surowca tytoniowego.