PŁATNOŚĆ NIEZWIĄZANA DO CHMIELU

Od 2010 r. płatność do chmielu realizowana jest w całości w formie niezwiązanej z produkcją. Płatność ta przysługuje do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do chmielu za 2006 r.

Płatność do chmielu przysługuje również w przypadku gdy płatność do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. została przyznana:

– małżonkowi rolnika, także w przypadku gdy osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w dniu przyznania tej płatności temu małżonkowi, lub

– spadkodawcy rolnika lub spadkodawcy małżonka rolnika, lub

– przekazującemu gospodarstwo rolne w związku z wypłacaną rentą strukturalną, emeryturą lub rentą rolniczą z ubezpieczenia społecznego rolników, jeżeli rolnik lub jego małżonek mógłby dziedziczyć przekazane gospodarstwo rolne z ustawy.