UZUPEŁNAJĄCA PŁATNOŚĆ PODSTAWOWA (UPO)

Uzupełniająca płatność podstawowa przysługuje do:

I. powierzchni upraw:

1. zbóż,

2. roślin oleistych – rzepaku, rzepiku, słonecznika i soi,

3. roślin wysokobiałkowych – bobu, bobiku, łubinu słodkiego i grochu siewnego,

4. roślin strączkowych – wyki siewnej, soczewicy jadalnej i ciecierzycy pospolitej,

5. roślin strączkowych pastewnych,

6. lnu włóknistego i oleistego,

7. konopi na włókno,

8. roślin przeznaczonych na materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany,

9. roślin motylkowatych drobnonasiennych,

10. roślin okopowych pastewnych, z wyłączeniem ziemniaków pastewnych,

11. traw na trwałych użytkach zielonych przeznaczonych na susz paszowy,

12. mieszanek roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami na gruntach rolnych innych niż trwałe użytki zielone.

II. powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, jeżeli na gruntach tych:

  • rolnik dokonał zasiewu w celu podniesienia żyzności gleby poprzez wprowadzenie do niej świeżej masy roślinnej (zielony nawóz);
  • roślinność została przyorana lub wprowadzona do gleby na skutek zastosowania innego zabiegu mechanicznego w terminie do dnia 31 sierpnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności uzupełniającej;
  • uprawa nie jest prowadzona nie dłużej niż rok.

Rodzaje roślin wymienione w pkt I ppkt 1-5 i ppkt 9 objęte są płatnością uzupełniającą również w przypadku ich uprawy w formie mieszanek.

Płatność uzupełniająca do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje, jeżeli uprawy tych roślin zostały objęte oceną polową, o której mowa w przepisach o nasiennictwie.