ZATWIERDZANIE PRZETWÓRCÓW OWOCÓW MIĘKKICH ORAZ SKUPUJĄCYCH OWOCE MIĘKKIE

Podstawa prawna:

a) przepisy krajowe:

– ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z późn. zm.),

wersja ustawy obowiązująca na 2010 r.

zmiany w ustawie obowiązujące od 2011 r.

– rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków jakie powinni spełniać skupujący owoce miękkie i przetwórcy owoców miękkich (Dz. U. Nr 44, poz. 263),

– rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie dodatkowych informacji, jakie powinien zawierać wniosek o zatwierdzenie skupującego owoce miękkie i przetwórcy owoców miękkich (Dz. U. Nr 44, poz. 264).

b) przepisy wspólnotowe:

– rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.1.2009, str. 16, z późn. zm.),

– rozporządzenie Komisji (WE) nr 1121/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do systemów wsparcia dla rolników, ustanowionych w jego tytułach IV i V (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 27, z późn. zm.).

Zatwierdzanie przetwórców i podmiotów skupujących owoce miękkie jest elementem systemu płatności do owoców miękkich. Warunkiem otrzymania płatności do owoców miękkich jest posiadanie umowy o przetwórstwo lub zobowiązania do realizacji dostawy zawartej przez rolnika lub reprezentujący rolnika zatwierdzony podmiot skupujący z zatwierdzonym przetwórcą.

Zatwierdzenia skupujących owoce miękkie oraz przetwórców owoców miękkich dokonuje dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę skupującego owoce miękkie albo przetwórcy owoców miękkich.

Wnioski o dokonanie zatwierdzenia skupującego owoce miękkie oraz przetwórcy owoców miękkich składane są na bieżąco w trakcie roku kalendarzowego.

We wniosku o zatwierdzenie wymagane są m.in. następujące informacje:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwa, siedziba i adres,

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej - również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL),

3) numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli został nadany

4) określenie:

a) rodzaju i zakresu wykonywanej działalności,

b) miejsca lub miejsc wykonywania działalności,

5) informacja o urządzeniach lub środkach transportu służących do skupu lub pierwszego przetwarzania owoców miękkich,

6) w przypadku skupującego owoce miękkie - rodzaj produktów, o których mowa w art. 98 ust. 1 rozporządzenia nr 73/2009,

7) w przypadku przetwórcy owoców miękkich - rodzaj wytwarzanych produktów, o których mowa w załączniku I część X rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007.

Decyzję w sprawie zatwierdzenia dyrektor oddziału regionalnego ARiMR wydaje w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dokonanie zatwierdzenia.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadza kontrole zatwierdzonych skupujących owoce miękkie oraz zatwierdzonych przetwórców owoców miękkich w zakresie zgodności prowadzonej przez nie działalności z warunkami zatwierdzenia.

Lista zatwierdzonych skupujących owoce miękkie i zatwierdzonych przetwórców owoców miękkich jest publikowana w dzienniku urzędowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Rynku Rolnego.

Formularze Wniosku o dokonanie zatwierdzenia skupującego owoce miękkie oraz Wniosku o dokonanie zatwierdzenia przetwórcy owoców miękkich dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.