UZUPEŁNAJĄCA PŁATNOŚĆ PODSTAWOWA (UPO)

Uzupełniająca płatność podstawowa(UPO) przysługuje rolnikowi, który w danym roku spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożył wniosek o jej przyznanie. Płatność ta przysługuje do:

I. powierzchni upraw:

 1. zbóż,
 2. roślin oleistych – rzepaku, rzepiku, słonecznika i soi,
 3. roślin wysokobiałkowych – bobu, bobiku, łubinu słodkiego i grochu siewnego,
 4. roślin strączkowych – wyki siewnej, soczewicy jadalnej i ciecierzycy pospolitej,
 5. roślin strączkowych pastewnych,
 6. lnu włóknistego i oleistego,
 7. konopi na włókno,
 8. roślin przeznaczonych na materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany,
 9. roślin motylkowatych drobnonasiennych,
 10. roślin okopowych pastewnych, z wyłączeniem ziemniaków pastewnych,
 11. traw na trwałych użytkach zielonych przeznaczonych na susz paszowy,
 12. mieszanek roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami na gruntach rolnych innych niż trwałe użytki zielone.

II. powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, jeżeli na gruntach tych:

– rolnik dokonał zasiewu w celu podniesienia żyzności gleby poprzez wprowadzenie do niej świeżej masy roślinnej (zielony nawóz);

– roślinność została przyorana lub wprowadzona do gleby na skutek zastosowania innego zabiegu mechanicznego w terminie do dnia 31 sierpnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności uzupełniającej;

– uprawa nie jest prowadzona nie dłużej niż rok.

Płatność uzupełniająca do upraw roślin wymienionych w pkt 1-5 i 9 (pkt I.) przysługuje również w przypadku ich uprawy w formie mieszanek.

Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje, jeżeli uprawy tych roślin zostały objęte oceną polową, o której mowa w przepisach o nasiennictwie.

Płatność uzupełniająca do upraw traw na trwałych użytkach zielonych przeznaczonych na susz paszowy przysługuje do powierzchni uprawy, z której pochodzą pasze objęte umowami lub deklaracjami dostaw, o których mowa w art. 14 i 15 rozporządzenia Komisji (WE) nr 382/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego (Dz. Urz. UE L 61 z 08.03.2005, str. 4, z późn. zm.).