PŁATNOŚĆ DO OWOCÓW MIĘKKICH

Podstawa prawna:

a) przepisy krajowe:

– ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z późn. zm.),

wersja ustawy obowiązująca na 2010 r.

zmiany w ustawie obowiązujące od 2011 r.

b) przepisy wspólnotowe:

– rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.1.2009, str. 16, z późn. zm.).

Cel i zasady programu:

Płatność jest przyznawana do powierzchni upraw malin lub truskawek i została wprowadzona w celu poprawy dochodowości gospodarstw, które produkują owoce kierowane do przetwórstwa. Wsparcie polskich producentów malin i truskawek może wynieść maksymalnie 400 euro/ha tych upraw i składa się z pomocy wspólnotowej (230 euro/ha) oraz uzupełniającej ją pomocy krajowej (do 170 euro/ha). Płatność do owoców miękkich przysługuje rolnikowi do powierzchni upraw malin lub truskawek, przy czym powierzchnia pojedynczej działki, na której prowadzona jest ta uprawa, nie może być mniejsza niż 0,1 ha, a łączna powierzchnia działek rolnych posiadanych przez rolnika (niezależnie od rodzaju uprawy)nie może być mniejsza niż 1 ha. Maksymalna powierzchnia referencyjna w Polsce, do której mogą zostać przyznane płatności do owoców miękkich wynosi 48.000 ha. Zgodnie z art. 98 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009, rolnicy będą otrzymywali płatność do owoców miękkich (do malin i truskawek) do końca 2011 roku.

Jednocześnie przepisy wspólnotowe (art. 129 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009) przewidują możliwość kontynuowania tej płatności w formie płatności historycznej z tytułu owoców miękkich, od roku 2012, przez okres stosowania systemu Jednolitej Płatności Obszarowej.

Warunki kwalifikowalności:

Płatność do owoców miękkich przysługuje do powierzchni upraw malin lub truskawek objętej umową o przetwórstwo na jeden z produktów wymienionych w załączniku I część X rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych.

Warunkiem otrzymania płatności jest przedłożenie przez rolnika kopii umowy o przetwórstwo albo zobowiązania do realizacji dostawy malin lub truskawek.

Umowa może być zawarta przez:

  • rolnika z zatwierdzonym przetwórcą,
  • reprezentujący rolnika zatwierdzony podmiot skupujący owoce miękkie z zatwierdzonym przetwórcą,
  • reprezentującą rolnika uznaną organizację producentów owoców i warzyw/wstępnie uznaną grupę producentów owoców i warzyw z zatwierdzonym przetwórcą.

W przypadku gdy uznana organizacja producentów owoców i warzyw lub wstępnie uznana grupa producentów owoców i warzyw sama przetwarza maliny i truskawki, umowa o przetwórstwo może przyjąć formę zobowiązania do realizacji dostawy owoców miękkich.

Umowa o przetwórstwo lub zobowiązanie do realizacji dostawy musi zawierać następujące informacje:

  • nazwiska i adresy stron umowy,
  • odpowiednie gatunki (malin, truskawek) oraz powierzchnię zajętą pod uprawę każdego gatunku,
  • numer identyfikacyjny wnioskodawcy nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

W przypadku, gdy umowa została zawarta między zatwierdzonym przetwórcą i uznaną organizacją producentów reprezentującą wnioskującego o płatność do owoców miękkich lub między zatwierdzonym przetwórcą i zatwierdzonym skupującym reprezentującym wnioskującego o płatność do owoców miękkich, umowa powinna zawierać również:

  • nazwiska i adresy stron umowy,
  • dane rolników, jak również gatunki (malin, truskawek) i powierzchnie zajęte pod uprawę poszczególnych gatunków u poszczególnych rolników,
  • numer identyfikacyjny wnioskodawcy nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Kopię umowy o przetwórstwo owoców miękkich lub zobowiązanie do realizacji dostawy owoców miękkich należy dostarczyć do 31 lipca danegoroku do kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.