Zatwierdzanie przetwórców owoców miękkich oraz skupujących owoce miękkie

Podstawa prawna:

a) przepisy krajowe:

– ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 i z 2010 r. Nr 36, poz. 197),
wersja ustawy obowiązująca na 2009 r.,
zmiany w ustawie obowiązujące od 2010 r.

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków jakie powinni spełniać skupujący owoce miękkie i przetwórcy owoców miękkich (Dz. U. Nr 44, poz. 263),

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie dodatkowych informacji, jakie powinien zawierać wniosek o zatwierdzenie skupującego owoce miękkie i przetwórcy owoców miękkich (Dz. U. Nr 44, poz. 264),

b) przepisy wspólnotowe:

rozporządzenia Komisji (WE) nr 1121/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do systemów wsparcia dla rolników, ustanowionych w jego tytułach IV i V (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 27).

Zatwierdzanie przetwórców i podmiotów skupujących owoce miękkie jest elementem systemu płatności do owoców miękkich. Warunkiem otrzymania płatności przez rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności do owoców miękkich jest posiadanie umowy o przetwórstwo lub zobowiązania do realizacji dostawy podpisanej z jednej strony z zatwierdzonym przetwórcą, z drugiej zaś strony z rolnikiem wnioskującym o płatność lub zatwierdzonym podmiotem skupującym, reprezentującym rolnika.

Zatwierdzenia skupujących owoce miękkie oraz przetwórców owoców miękkich dokonuje dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę skupującego owoce miękkie albo przetwórcy owoców miękkich.

Wnioski o dokonanie zatwierdzenia skupującego owoce miękkie oraz przetwórcy owoców miękkich składane są na bieżąco w trakcie roku kalendarzowego.

We wniosku o zatwierdzenie wymagane są m.in. następujące informacje:
1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej - również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL)
3) numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli został nadany
4) określenie:
a) rodzaju i zakresu wykonywanej działalności,
b) miejsca lub miejsc wykonywania działalności
5) informację o urządzeniach lub środkach transportu służących do skupu lub pierwszego przetwarzania owoców miękkich
6) w przypadku skupującego owoce miękkie - rodzaj produktów, o których mowa w art. 98 ust. 1 rozporządzenia nr 73/2009
7) w przypadku przetwórcy owoców miękkich - rodzaj wytwarzanych produktów, o których mowa w załączniku I część X rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007.

Decyzję w sprawie zatwierdzenia dyrektor oddziału regionalnego ARiMR wydaje w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dokonanie zatwierdzenia.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadza kontrole zatwierdzonych skupujących owoce miękkie oraz zatwierdzonych przetwórców owoców miękkich w zakresie zgodności prowadzonej przez nie działalności z warunkami zatwierdzenia.

Lista zatwierdzonych skupujących owoce miękkie i zatwierdzonych przetwórców owoców miękkich jest publikowana w dzienniku urzędowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Rynku Rolnego.

Lista zatwierdzonych skupujących owoce miękkie i zatwierdzonych przetwórców owoców miękkich

Formularze Wniosku o dokonanie zatwierdzenia skupującego owoce miękkie oraz Wniosku o dokonanie zatwierdzenia przetwórcy owoców miękkich dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl