PŁATNOŚĆ DO POWIERZCHNI GRUPY UPRAW PODSTAWOWYCH

Płatność ta przysługuje rolnikowi, który w danym roku spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożył wniosek o jej przyznanie. Płatność ta przysługuje to powierzchni upraw następujących rodzajów roślin:

1. zbóż
2. roślin oleistych – rzepaku, rzepiku, słonecznika i soi
3. roślin wysokobiałkowych – bobu, bobiku, łubinu słodkiego i grochu siewnego
4. roślin strączkowych – wyki siewnej, soczewicy jadalnej i ciecierzycy pospolitej
5. roślin strączkowych pastewnych
6. orzechów włoskich i leszczyny
7. lnu włóknistego i oleistego
8. konopi na włókno
9. roślin przeznaczonych na materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany
10. roślin motylkowatych drobnonasiennych
11. roślin okopowych pastewnych, z wyłączeniem ziemniaków pastewnych
12. traw na trwałych użytkach zielonych przeznaczonych na susz paszowy
13. mieszanek roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami na gruntach rolnych innych niż trwałe użytki zielone.

Płatność uzupełniająca do rodzajów roślin wymienionych powyżej w pkt. 1-5 i 10 przysługuje również w przypadku ich uprawy w formie mieszanek.

Płatność uzupełniająca do powierzchni upraw orzechów przysługuje
w przypadku gdy liczba drzew orzechowych lub sadzonek tych drzew na hektar gruntów rolnych objętych wnioskiem o przyznanie tej płatności jest nie mniejsza niż: 200 - w przypadku leszczyny i 75 - w przypadku orzecha włoskiego.

Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje, jeżeli uprawy tych roślin zostały objęte oceną polową, o której mowa w przepisach o nasiennictwie.

Płatność uzupełniająca do traw na trwałych użytkach zielonych przeznaczonych na susz paszowy przysługuje do powierzchni uprawy, z której pochodzą pasze objęte umowami lub deklaracjami dostaw, o których mowa w art. 14 i 15 rozporządzenia Komisji (WE) nr 382/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego (Dz. Urz. UE L 61 z 08.03.2005, str. 4, z późn. zm.).