PŁATNOŚĆ DO POMIDORÓW

Podstawa prawna, cel i zasady programu, warunki kwalifikowalności, odpowiedź na najczęściej zadawane pytania

Podstawa prawna:
a) przepisy krajowe: art. 24a ustawy z dnia 26 stycznia 2007r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 35, poz. 217, Nr 99, poz. 666 i Nr 44, poz. 262) oraz,
b) przepisy wspólnotowe: art. 143bb rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 1, z późn. zm.
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 269, z późn. zm.).

Cel i zasady programu:
Płatność do pomidorów będzie stosowana w formie płatności historycznej (nie związanej z wielkością produkcji) dostępnej dla tradycyjnych producentów pomidorów.
Rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie płatności od 2008 roku.

Warunki kwalifikowalnośći:
Płatność do pomidorów przysługuje rolnikowi, który spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożył wniosek o przyznanie tej płatności oraz w roku gospodarczym 2006/2007 (rok referencyjny) dostarczył pomidory do przetworzenia, zgodnie ze świadectwami dostawy owoców i warzyw do przetwórstwa, określonymi na podstawie przepisów o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych.
Płatność do pomidorów przysługuje do masy netto pomidorów dopuszczonych do przetworzenia zgodnie ze świadectwami dostawy owoców i warzyw do przetworzenia, dostarczonych przez:
• rolnika wnioskującego o płatność do pomidorów lub
• małżonka rolnika wnioskującego o płatność, nawet jeżeli osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w roku referencyjnym lub
• spadkodawcę rolnika wnioskującego o płatność do pomidorów.
• przekazującego gospodarstwo rolne w związku z wypłacaną rentą strukturalną, emeryturą lub rentą rolniczą z ubezpieczenia społecznego rolników, jeżeli rolnik wnioskujący o płatność do pomidorów mógłby dziedziczyć przekazane gospodarstwo rolne z ustawy.

Odpowiedź na najczęściej zadawane pytania:
1. Czy otrzymanie płatności jest uzależnione od przynależności rolnika do grupy i organizacji producentów?
Nie,
uprawniony rolnik otrzymuje płatność bez względu na członkostwo w grupie czy organizacji producentów.
2. Czy warunkiem otrzymania płatności jest złożenie wraz z wnioskiem o płatność umowy kontraktacyjnej zawieranej z przetwórcami?
Nie,
płatność nie jest uwarunkowana od umowy kontraktacyjnej.
3. Czy płatność do pomidorów jest uzależniona od prowadzenia plantacji pomidorów?
Nie,
tradycyjny producent pomidorów uprawniony jest do otrzymania wsparcia, bez względu na kontynuowanie przez niego produkcji. Płatność jest niezwiązana z produkcją.
4. Czy płatność do pomidorów może być dziedziczona?
Płatność jest przedmiotem dziedziczenia, pod warunkiem, że rolnik, który odziedziczył gospodarstwo, kwalifikuje się do płatności w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej.