PŁATNOŚĆ DO OWOCÓW MIĘKKICH

Podstawa prawna, cel i zasady programu, warunki kwalifikowalności, odpowiedź na najczęściej zadawane pytania

Podstawa prawna:
a) przepisy krajowe: art. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 2007r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 35, poz. 217
Nr 99, poz. 666 i Nr 44, poz. 262) oraz,
b) przepisy wspólnotowe: art. 110 v rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 1, z późn. zm.
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 269, z późn. zm.).

Cel i zasady programu:
Od 2008 roku, rolnicy będą mogli ubiegać się o otrzymanie nowych płatność do owoców miękkich. Maksymalna powierzchnia referencyjna w Polsce, do której mogą zostać przyznane płatności do owoców miękkich wynosi 48.000 ha. Płatność jest przyznawana do powierzchni uprawy malin oraz truskawek i została wprowadzona w celu poprawy dochodowości gospodarstw, które produkują owoce kierowane do przetwórstwa. Wsparcie polskich producentów malin i truskawek wynosić będzie maksymalnie 400 Euro/ha tych upraw i składa się z pomocy wspólnotowej (230 EUR/ha) oraz uzupełniającej ją pomocy krajowej (do 170 EURO/ha). Płatności będą przyznawane do działek o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha. Zgodnie z art. 110 v ust.1 rozporządzenia Rady nr 1782/2003, rolnicy będą otrzymywali płatność do owoców miękkich do malin i truskawek do 2012 roku.

Warunki kwalifikowalności:
Płatność do owoców miękkich przysługuje do powierzchni uprawy malin lub truskawek objętej umową przetwarzania na jeden z produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/96 z 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych.
Warunkiem otrzymania płatności jest przedłożenie przez rolnika kopii umowy przetwarzania lub zobowiązania do realizacji dostawy malin lub truskawek.
Umowa może być zawarta przez:
• rolnika z zatwierdzonym przetwórcą lub
• reprezentującym rolnika zatwierdzonym skupującym owoce miękkie z zatwierdzonym przetwórcą,
• reprezentującą rolnika uznaną organizacją producentów owoców i warzyw/wstępnie uznaną grupę producentów owoców i warzyw z zatwierdzonym przetwórcą.
W przypadku, gdy uznana organizacja producentów owoców i warzyw lub wstępnie uznana grupa producentów owoców i warzyw sama przetwarza maliny i truskawki, umowa przetwarzania może przyjąć formę zobowiązania do realizacji dostawy owoców miękkich.

Umowa przetwarzania lub zobowiązanie do realizacji dostawy musi zawierać następujące informacje:
• nazwiska i adresy stron umowy,
• odpowiednie gatunki (malin, truskawek) oraz powierzchnię zajętą pod uprawę każdego gatunku,
• numer identyfikacyjny wnioskodawcy nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

W przypadku, gdy umowa została zawarta między zatwierdzonym przetwórcą i uznaną organizacją producentów reprezentującą wnioskującego o płatność do owoców miękkich lub między zatwierdzonym przetwórcą i zatwierdzonym skupującym reprezentującym wnioskującego o płatność do owoców miękkich, umowa powinna zawierać również:
• nazwiska i adresy stron umowy,
• dane rolników, jak również gatunki (malin, truskawek) i powierzchnię zajętą pod uprawę, dla każdego danego gatunku dla poszczególnych rolników,
• numer identyfikacyjny wnioskodawcy nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
Kopię umowy przetwarzania owoców miękkich lub zobowiązanie do realizacji dostawy owoców miękkich należy dostarczyć do 31 lipca danego roku do kierownika Biura Powiatowego ARiMR.

Odpowiedź na najczęściej zadawane pytania:
1. Czy płatność z tytułu owoców miękkich ma zastosowanie do innych upraw niż maliny i truskawki?
Nie,
płatność z tytułu owoców miękkich przysługuje jedynie rolnikowi, który prowadzi uprawę malin lub truskawek.
2. Czy rolnik, który nie posiada umowy dotyczącej przetwarzania malin lub truskawek, uprawniony jest do otrzymania płatności do owoców miękkich?
Nie,
warunkiem otrzymania płatności jest przedłożenie do kierownika Biura Powiatowego ARiMR kopii umowy dotyczącej przetwarzania malin lub truskawek.
3. Czy rolnik wnioskujący o płatność do owoców miękkich może złożyć więcej niż jedną umowę przetwarzania do kierownika Biura Powiatowego ARiMR?
Tak,
rolnik wnioskujący o płatność do owoców miękkich może złożyć więcej niż jedną umowę przetwarzania, pod warunkiem, że łączna powierzchnia wynikająca z podpisanych umów jest tożsama z powierzchnią wykazaną we wniosku o tę płatność.