PŁATNOŚĆ DO CHMIELU

Płatność do upraw chmielu obejmuje dwa przypadki: uzupełniającą płatność do uprawy chmielu związaną z produkcją oraz uzupełniającą płatność do upraw chmielu niezwiązaną z produkcją.
Uzupełniająca płatność do uprawy chmielu związana z produkcją przysługuje rolnikowi, który w danym roku spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej (JPO) i uprawia chmiel na działkach rolnych objętych wnioskiem o przyznanie JPO.
Uzupełniająca płatność do uprawy chmielu niezwiązana z produkcją przysługuje rolnikowi, który w danym roku spełnia warunki do przyznania JPO i złożył wniosek o jej przyznanie oraz uprawiał chmiel w 2006 r., do uprawy którego przyznano mu wówczas płatność uzupełniającą z tego tytułu. Wielkość tej płatności uzależniona jest od powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą w 2006 r.
Uzupełniająca płatność do uprawy chmielu niezwiązana z produkcją przysługuje również w przypadku, gdy płatność do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. została przyznana:

- małżonkowi rolnika, także w przypadku gdy osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w dniu przyznania tej płatności temu małżonkowi, lub

- spadkodawcy rolnika, lub

- przekazującemu gospodarstwo rolne w związku z wypłacaną rentą strukturalną, emeryturą lub rentą rolniczą z ubezpieczenia społecznego rolników, jeżeli rolnik, któremu zostało przekazane gospodarstwo rolne, mógłby je dziedziczyć z ustawy.