Sankcje i kontrole

Sankcje

Czy gospodarstwa, w których nie będą spełnione wymogi wzajemnej zgodności będą podlegały sankcjom?

W przypadku nieprzestrzegania wymagań, płatności bezpośrednie są redukowane proporcjonalnie do naruszeń. Wymiar sankcji za nieprzestrzeganie wymogów podstawowych będzie uzależniony od wielu czynników.

Podstawowe rozróżnienie to niezgodność z przepisami wynikająca z:

  • zaniedbania rolnika (nieumyślność),winy rolnika (celowość).

Ponadto, przy określaniu wymiaru sankcji będą brane pod uwagę takie elementy jak:

  • powtarzalność,
  • zasięg,
  • dotkliwość,
  • trwałość.

W przypadku, gdy stwierdzona niezgodność wyniknie z zaniedbania ze strony rolnika, obniżka ta będzie z zasady stanowić 3 % całkowitej kwoty płatności bezpośrednich. Jednakże na podstawie raportu z kontroli może zostać wydana decyzja o obniżeniu wielkości potrącenia do 1 % lub zwiększeniu go do 5 % całkowitej kwoty lub, w określonych przypadkach odstąpieniu od nałożenia jakichkolwiek obniżek.

Niezgodności wynikające z zaniedbania rolnika są traktowane jako nieumyślne i są sankcjonowane zgodnie z tabelą nr 1, określającą wielkość zmniejszenia płatności bezpośrednich, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom wynikającym z zaniedbania rolnika (nieumyślność).

Tabela nr 1.

SUMA PUNKTÓW

% ZMNIEJSZENIA KWOTY PŁATNOŚCI

3

1 %

5

1 %

7

3 %

9

3 %

11

3 %

13

5 %

15

5 %

W przypadku stwierdzenia powtarzającej się niezgodności, procent sankcji zostanie pomnożony x 3, jednak maksymalna wysokość sankcji nie może przekroczyć 15 % całkowitej kwoty dopłat bezpośrednich.

W przypadku, gdy rolnik celowo dopuścił się stwierdzonej niezgodności, obniżka będzie z zasady wynosić 20 % całkowitej kwoty. Jednakże Agencja Płatnicza może na podstawie oceny przedłożonej przez właściwy organ kontroli w protokole z czynności kontrolnych, wydać decyzję o obniżeniu procentu do wysokości nie mniejszej niż 15 % lub, w określonych przypadkach może zwiększyć ten procent nawet do 100 % całkowitej kwoty.

Poniżej, tabela nr 2 określa wielkość zmniejszenia płatności bezpośrednich, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom wynikającym z celowego działania rolnika (celowość).

Tabela nr 2.

SUMA PUNKTÓW

% ZMNIEJSZENIA

3

15%

5

15%

7

20%

9

20%

11

20%

13

25%

15

25 - 100%

Szczegółowa informacja dotycząca wielkości zmniejszenia płatności bezpośrednich, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów w zależności od stwierdzonej niezgodności, zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego(Dz.U. Nr 67, poz. 434 z późn. zm.).

Tekst ww. rozporządzenia i jego nowelizacji można znaleźć tutaj.