Działanie 4. Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt

? Czy w przypadku, gdy gospodarstwo leży tylko częściowo w strefie priorytetowej, można realizować pakiety: rolnictwo zrównoważone (S01), utrzymanie łąk ekstensywnych (P01) lub utrzymanie pastwisk ekstensywnych (P02), także na działkach zlokalizowanych poza strefą priorytetową?

W przypadku, gdy łączna powierzchnia działek rolnych, położonych w strefach priorytetowych, na których ma być realizowane pakiet S01 lub suma powierzchni, na których mają być realizowane pakiety P01 i P02, wynosi co najmniej 1 ha, wówczas pakiety te mogą być wdrażane również na innych działkach, poza strefami priorytetowymi i do tych powierzchni należą się płatności rolnośrodowiskowe.

? Czy opiniowaniu przez wojewodę lub dyrektora paku narodowego powinny podlegać plany działalności rolnośrodowiskowej sporządzone dla gospodarstw położonych na wszystkich obszarach chronionych?

Zaświadczenie wojewody lub dyrektora parku narodowego o zgodności planu działalności rolnośrodowiskowej z planem ochrony lub opinia o zgodności planu działalności rolnośrodowiskowej z celami ochrony danego obszaru są wymagane tylko w przypadku realizacji pakietu „utrzymanie łąk ekstensywnych” (P01) lub pakietu „utrzymanie pastwisk ekstensywnych” (P02) na obszarze rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, parku narodowego lub obszarze Natura 2000 (tylko „ptasiej”).

? Czy podwyższenie płatności rolnośrodowiskowych 120% dla rolników realizujących program rolnośrodowiskowy na obszarze „ptasiej” Natury 2000 dotyczy całego obszaru gospodarstwa, czy tylko niektórych działek?

Pomoc finansowa w wysokości 120% stawki jest udzielana dla działek położonych na obszarze „ptasiej” Natury 2000, na których realizowany jest przynajmniej jeden z pakietów programu rolnośrodowiskowego. Podwyższenie to nie dotyczy realizacji pakietu „ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich” (GO1).

? Czy w przypadku realizacji pakietu ochrona gleb i wód wariantu K01 b (międzyplon ozimy) możliwy jest obsiew pola rzepakiem ozimym w charakterze miedzyplonu?

Jest to możliwe, należy jednak pamiętać, iż międzyplony (w tym przypadku rzepak ozimy) muszą być przyorane. Podobnie możliwe jest zastosowanie w wariancie K01 b rzepiku ozimego, który także musi być przyorany.

? Czy na obszarze jednego gospodarstwa można łączyć wdrażanie rolnictwa ekologicznego z pakietem „ochrona gleb i wód”?

W ramach jednego gospodarstwa rolnego nie można realizować jednocześnie pakietu „ochrona gleb i wód” oraz „rolnictwo ekologiczne”.

? Na jakich zasadach mogą być dodawane kolejne pakiety przez rolników realizujących program rolnośrodowiskowy?

Rolnicy mogą dołączać kolejne pakiety, składając zmianę do wniosku i aktualizując plan działalności rolnośrodowiskowej (pod warunkiem, że w gospodarstwie realizowane są mniej niż trzy pakiety), aż do momentu złożenia wniosku o trzecią płatność rolnośrodowiskową. Rolnik realizuje nadal jeden program rolnośrodowiskowy i jest obowiązany do przestrzegania warunków uczestnictwa w programie przez 5 lat od dnia rozpoczęcia jego realizacji, do czego zobowiązał się we wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej.